Retrospective Evaluation of the Prevalence of Bifid Mandibular Condyle in a Group of Turkish Population Using Conical Beam Computed Tomography


Creative Commons License

Göksel S., Yelken Kendirci M. , Özcan İ.

Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.6, no.4, pp.44-49, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 4
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.44-49

Abstract

Background: The aim of this study was to evaluate the prevalence of bifid mandibular condyle (BMC) in a group of Turkish population by using cone-beam computed tomography (CBCT). Methods: In this retrospective study, CBCT scans of 572 patients (308 females, 264 males) who referred to Istanbul University Faculty of Dentistry, Department of Dentomaxillofacial Radiology between 2015 and 2018 were evaluated. Bifid mandibular condyle cases were analyzed according to the patients’ age, gender and laterality and their frequencies were determined statistically. Results: BMC was detected in 32 of 572 patients (19 females, 13 males) aged between 15 and 87 years with a mean age of 41.5 years. BMC was unilateral in 5 patients; in 27 patients, it was bilateral. The incidence of BMC was 6.1% in females and 4.9% in males. Conclusion: The prevalence of BMC was found to be 5.6% in our research and it was higher than previous studies. There was no statistically significant difference between the prevalence of BMC in males and females (p> 0.05)

Amaç: Bu çalışmanın amacı bifid mandibular kondilin (BMK) bir grup Türk popülasyonundaki prevalansının Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) ile retrospektif olarak değerlendirilmesidir. Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmada, 2015-2018 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’na çeşitli nedenlerle başvuran 572 hastaya ait (308 kadın, 264 erkek) KIBT görüntüleri değerlendirilmiş ve bifid mandibular kondil tespit edilen vakalar yaş, cinsiyet ve lateralite açısından istatiksel olarak analiz edilmiş ve görülme sıklıkları belirlenmiştir. Bulgular: Ortalama yaşları 41,5 olan 15-87 yaş aralığındaki 572 hastanın 32’sinde (19 kadın, 13 erkek) BMK tespit edilmiştir. BMK, 5 hastada bilateral; 27 hastada ise unilateral olarak görülmüştür. BMK görülme sıklığı kadınlarda % 6.1 erkeklerde % 4.9 olarak belirlenmiştir. Sonuç: Araştırmamızda BMK prevalansı % 5.6 oranında bulunmuş olup önceki çalışmalara göre yüksektir. Kadın ve erkeklerde BMK görülme sıklığında, istatiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).