Comparison of the effect of low back pain on their daily life activities in sedentary women and mothers with physically handicapped children Sedanter kadinlar ve bedensel engelli̇ çocuǧa sahi̇p annelerde bel aǧrisinin günlük yaşam akti̇vi̇teleri̇ne etki̇si̇ni̇n karşilaş tirilmasi


Tarakçı D., Yeldan I. , Zengin A. , Tekeoğlu A., Kostanoğlu A. , Kuru T., ...Daha Fazla

Nobel Medicus, cilt.6, ss.62-65, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

  • Cilt numarası: 6 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Nobel Medicus
  • Sayfa Sayıları: ss.62-65

Özet

Amaç: Çalışmamızın amacı, yaşamını sedanter olarak sürdüren kadınlar ve bedensel engelli çocuğa sahip annelerde bel ağrısı şikayetlerinin günlük yaşamlarını ne kadar kısıtladığını karşılaştırmaktı. 

Materyal ve Metod: Çalışmaya 65 sedanter (Grup 1), 45 bedensel engelli çocuğa sahip (Grup 2) toplam 110 bel ağrısı şikayeti olan kadın olgu dahil edildi. Olguların bel ağrılarının günlük yaşam aktivitelerini yapmalarını ne kadar etkilediğini araştırmak için Gözden Geçirilmiş Oswestry Ağrı Skalası kullanıldı. 

Bulgular: Grup 1'deki olguların yaş ortalaması 41,77±11,67 yıl, Grup 2'dekilerin ise 37,49±9,59 yıl idi. Grupların yaşları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0,05). Oswestry toplam skoru Grup 1'de 13,16 ±8,81, Grup 2'de 14,00±7,48 olarak bulundu. İki grup arası fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p> 0,05). Ancak ağrı şiddeti, yük kaldırma ve uyuma sırasında ağrı değerleri Grup 2'de istatistiksel anlamlı olarak yüksekti (p<0.05). Kişisel bakım, yürüme, oturma, ayakta durma, sosyal yaşam, seyahat ve ağrı değişme derecesi alt maddelerinde ise iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı (p> 0,05). 

Sonuç: Çalışmamızın sonucu hem sedanter kadınlarda hem de bedensel engelli çocuğa sahip annelerde çeşitli fiziksel aktivitelerin sürekli tekrarlaması nedeniyle bel ağrısı şikayetinin olduğunu, ancak sedanter kadınlarda ağrının günlük yaşam aktivitelerine etkisinin olmadığını göstermiştir. Çalışma sonunda bedensel engelli çocuğa sahip annelerin günlük yaşamda uygun vücut mekaniklerini kullanmaları konusunda eğitilmeleri gerektiği görüşüne varılmıştır. 

Objective: The aim of our study was to make a comparison on how much low back pain complaints of mothers with physically handicapped children and sedentary women restrict their daily life activities. 

Material and Method: Totally 110 women with low back pain were included in the study, 65 of whom are sedentary (Group 1), and 45 of whom have physically handicapped children (Group 2). Revised Oswestry Low Back Pain Scale was used to analyze how much low back pains of the cases affect their daily life activities. 

Results: The average age of the cases in Group 1 was 41.77±11.67 years, and of that in Group 2 was 37.49±9.59 years. The difference between ages of the groups was not statistically significant (p>0.05). Oswestry total score was 13.16±8.1 in the first group and 14.00±7.48 in the second group. The difference between the groups was not statistically significant (p> 0.05). However, the second group had higher severity of pain, and pain values during weight lifting and sleep. The difference between the two groups was statistically significant (p<0.05). No significant difference could be found between the two groups in other sub items such as personal care, walking, sitting, standing, social life, travel and pain changing level (p>0.05). 

Conclusion: The result of our study showed that continuous repeating of various physical activities are important factors causing low back pain in both group. It was considered that low back pain observed in mothers with physically handicapped children, unlike the sedentary group, might be associated with physical strain such as lifting, carrying their children, and also isolation from social life. As a result of the study, it was concluded that mothers should be trained on how to use proper body mechanics in daily life.