Kortikosteron ve Glukokortikoid Reseptör İnhibitörü Mifepristonun Epileptik Sıçanların Nöbetler ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkileri


Acar S., Kapucu A. , Akgün Dar K.

9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 12 - 13 December 2020, pp.141-156

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.141-156

Abstract

The natural glucocorticoid (GC) in rodents is called cor- ticosterone (CORT). Mifepristone (RU 486) (MIF) is a glucocorticoid receptor (GR) antagonist and exerts its effects by preventing CORT to bind to its intra- cellular receptor. Epilepsy which is characterized by spontaneous recurrent se- izures, is a neurological disorder affecting the nervous system. The effects of GCs on neuronal excitability, epileptic activity and seizures are controversial. On the other hand, depression is accompanied by a high rate of one third of epileptic cases, and depression is one of the important reasons that reduce the quality of life of epilepsy patients. In our study, we aimed to explain the effects of natural glucocorticoid CORT and an inhibitor of glucocorticoid receptor, MIF on epileptic seizure behaviors and anxiety levels in animalsSixty six male Wistar albino rats were randomly divided into 6 groups (n=11) as Control, DMSO, PTZ, CORT + PTZ, MIF + PTZ, MIF + CORT +

PTZ groups. Seizures were observed for 30 minutes in the kindling epilepsy model and scored according to Racine's scale. After the kindling period, the Elevated Plus Maze and Open Area Tests were applied to assess the anxiety level. 


The seizure latency decreased in PTZ-kindling group while the frequ- ency and severity of seizures increased. There was no significant difference between PTZ and CORT + PTZ groups in terms of seizure latency, frequency and seizure severity. In MIF+PTZ group, the latency was significantly longer than the PTZ group, and the frequency and severity values of the seizures were lower. According to results of anxiety tests, the anxiety levels of MIF + PTZ and MIF + CORT + PTZ groups were lower than control group, PTZ group and CORT + PTZ group. In PTZ-induced kindling epilepsy model, mifepristone has positive effects on the seizure behavior and anxiety levels of rats.

Kemirgenlerde var olan doğal Glukokortikoid (GK) kortikoste- ron (CORT) olarak adlandırılmaktadır. Mifepriston (RU 486)(MİF) bir gluko- kortikoid reseptör (GR) antagonistidir ve CORT'un hücre içi reseptörüne bağ- lanmasını önleyerek, etkilerini ortaya koymasını engeller. Epilepsi, kendiliğin- den tekrarlayan nöbetlerle karakterize edilen, sinir sistemini etkileyen nörolojik bir bozukluktur. GK'lerin nöronal uyarılabilirlik, epileptik aktivite ve nöbetler üzerindeki etkileri tartışmalıdır. Diğer taraftan epileptik vakaların üçte biri gibi yüksek bir oranında depresyon eşlik eder ve depresyon, epilepsi hastalarının yaşam kalitesini düşüren önemli nedenlerden biridir. Çalışmamızda sıçanlarda bulunan doğal glukokortikoid olan Kortikosteronun ve glukokortikoid reseptör inhibitörü olan Mifepristonun epileptik nöbet parametreleri ile birlikte hayvan- ların anksiyete düzeylerine etkilerini açıklamayı amaçladık.

Çalışmamızda 66 adet erkek Wistar albino sıçan rastgele her grupta 11 hayvan olacak şekilde Kontrol, DMSO, PTZ, CORT+PTZ, MİF+PTZ, MİF+CORT+PTZ olmak üzere 6 gruba ayrıldı. Kindling epilepsi modelinde nöbetler 30 dakika gözlenerek Racine skalasına göre skorlandı. Kindling süreci sonrasında anksiyeteyi test etmek için Yükseltilmiş Artı Labirent ve Açık Alan Testleri uygulandı.

Kindling PTZ grubunda sıçanların nöbet latansları azalırken, nöbet fre- kansının ve şiddetinin arttığı görüldü. PTZ ve CORT+PTZ grupları arasında, nöbet latansı, frekansı ve nöbet şiddeti değerleri açısından anlamlı fark görül- medi. MİF+PTZ grubu latans süresinin PTZ grubundan anlamlı olarak daha uzun, nöbetlere ait frekans ve şiddet değerlerinin ise daha düşük olduğu göz- lemlendi. Anksiyete testleri sonuçları incelendiğinde MİF+PTZ ve MİF+CORT+PTZ gruplarının anksiyete düzeylerinin hem kontrol grubundan hem de PTZ ve CORT+PTZ gruplarından daha düşük olduğu görülmüştür. PTZ ile indüklenen kindling epilepsi modelinde, mifepristonun sıçanların nö- bet davranışları ve anksiyete düzeyleri üzerine olumlu etkileri söz konusudur.