Approachof Intensive Care Nurses to Euthanasiin Turkey


Keskin G., MADENOĞLU KIVANÇ M.

12th International Congress of World Federation of Critical Care Nurses and 7th. National Critical Care Nursing Cong., Seoul, South Korea, 29 August - 02 September 2015, pp.89-90

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Seoul
  • Country: South Korea
  • Page Numbers: pp.89-90
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

APPROACH OF INTENSIVE CARE NURSES TO EUTHANASIA IN TURKEY

Gulbahar Keskn1, Meral Madenoglu Kivanc2

 

1: Halic University Faculty of Health Science, Istanbul, Turkey, Turkey, 2: Istanbul University Faculty of Health Science, Istanbul, Turkey, Turkey

 

Background/Purpose: The aim is to reveal the approach of intensive care nurses (ICN) towards euthanasia in Turkey.

 

Methods: Many countries have been trying, for the past 30 years, to determine their approach to euthanasia by taking their specific conditions into account. Although it is still being debated in Turkey, no extensive legal regulations have been realized yet. Revelatory studies on the approach of nurses, doctors, legislators and the society towards euthanasia are still being conducted. These studies have shown that euthanasia is legally considered to be a crime; and ethically it is open to debate. Opinions of doctors and nurses who usually care for intensive care patients in the terminal phase about euthanasia and patient rights highly contribute to the debates concerning these topics.

 

Results: Studies of Kumaş (2005), Çınar (2012) and their friends demonstrate that in Turkey, the majority of the ICN is against the legalization of euthanasia. They have expressed their opinion against euthanasia due to religious reasons, the sacredness of the right to life, and conscientious responsibility. They have also stated that in the event of a legalization, they will not participate in the team.

 

Conclusions: As the ICN defend the other rights of their patients; once the legal basis is formed, they should also take the patients will to die in stride, discharging their duties as patient rights defenders and consultants - even though it may be against their personal opinions and beliefs. It is crucial that the employees are clearly instructed in the euthanasia policies of the hospital.

 

Keywords: Euthanasia, patient rights, nursings approaches

Türkiye’de Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ötanaziye Yaklaşımı

Gülbahar Keskin1         Meral Madenoğlu Kıvanç 2

1. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Amaç: Türkiye’de yoğun bakım hemşireleri (YBH)’nin ötanazi hakkındaki yaklaşımını ortaya koymak.

Giriş: Bir çok ülke kendi koşullarını göz önüne alarak ötanaziye uygun yaklaşımı son otuz yıldır belirleme çabası içindedir. Türkiye’de ötenazi halen tartışılmasına rağmen kapsamlı bir şekilde yasal düzenlemelere gidilememiştir. Hemşirelerin, hekimlerin, hukukçuların ve toplumun ötanaziye yaklaşımını ortaya koyan çalışmalar halen yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar; ötanazinin yasal olarak suç sayıldığı ve etik olarak tartışıldığı bir eylem olduğunu  göstermektedir. Yoğun bakımda genellikle terminal dönemdeki hastalarla ilgilenen hekim ve hemşirelerin ötanazi ve hasta hakları konusundaki görüşleri, bu alandaki tartışmalara önemli katkılar sağlamaktadır. Kumaş (2005), Çınar ve arkadaşlarının çalışmaları (2012) ;  Türkiye’de YBH’nin çoğunluğunun ötenazinin yasallaşmasına karşı olduğunu göstermektedir. Dini nedenler, yaşam hakkının kutsal olması, vicdani durum nedeniyle ötanazi yapılmaması şeklinde görüş bildirmişlerdir. Yasalaştığı durumda ise ötanazi uygulamasında hemşireler ekip içinde yer almak  istemedikleri belirtmektedir. Ötanazi yasallaşsa bile özellikle prognozu kötü, şiddetli ağrı çeken, malign hastalığı olan hastalara uygulanması gerektiğini hemşireler düşünmektedir.

Sonuç: YBH hastalarının diğer haklarını savunduğu gibi yasal zemin oluşturulduğunda ölüm isteklerini de (kendi duygu ve düşüncelerine ters düşse bile) doğal karşılayarak hasta hakları savunuculuğu ve danışmanlık rollerini yerine getirmelidir. Hastanenin ötanazi hakkında­ki politikalarının net olarak çalışanlarına verilmesi önemli olmaktadır. Ötanazi konusunda politikanın geliştirilmesi için bu konudaki düşünceleri ve tutumları belirleyecek geniş boyutlarda (yasal, etik, politik) çalışmalar yapılmalıdır.

 

Key words: Euthanasia, patient rights, nursing’s approaches