Türkiye’de erkek hemşire imgesi


Creative Commons License

KAYA N. , TURAN N. , Öztürk A.

Uluslararası İlişkiler, cilt.8, sa.1, ss.16-30, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 8 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Uluslararası İlişkiler
  • Sayfa Sayıları: ss.16-30

Özet

Amaç: Bu çalışma, toplumun erkek hemşire imgesini belirlemek amacı ile yapıldı.

Yöntem: Kesitsel türde yapılan bu çalışma, 1482 kişi üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmacılar

tarafından hazırlanan soru formu, bireyler ile yüz yüze görüşülerek dolduruldu. Verilerin

değerlendirilmesinde ortalama, yüzdelik yöntemleri kullanıldı.

Bulgular: Bireylerin yaş yılı ortalamasının 31.74 (SS=10.37, Minimum=18, Maksimum=65),

%56’sının kadın, %43.5’inin lise mezunu olduğu saptandı. Bireylerin %71.4’ü Türkiye’de

erkeklerin de hemşirelik yapabileceğini bildiğini; %62.6’sı hemşireliğin hem kadınların hem

de erkeklerin yapabileceği bir meslek olduğunu; %18.2’si hemşirelik mesleğinde sadece

kadınların olması gerektiğini; %71.7’si hemşirelerin uygulamalardaki başarısının cinsiyetten

daha önemli olduğunu; %52.5’i erkek hemşirelerin, meslekte herhangi bir değişime yol

açmayacağını; %31.4’ü erkek hemşirelerin, hemşireliğin toplumsal statüsünün gelişmesine

katkı sağlamayacağını; %45.6’sı erkek hemşirelerin, hastane ortamında her alanda, %39.7’si

yoğun bakım, ameliyathane ve acil gibi alanlarda çalışması gerektiğini ifade etti. Ayrıca

araştırma kapsamına alınan bireylerin %16.6’sı erkek hemşirenin bakım vermesinden

utanacağını, %15.9’u çekineceğini, %15.4’ü şaşıracağını söyledi.

Sonuç ve Öneri: Türkiye’de erkek hemşire imgesi genelde olumlu yöndedir. Fakat tüm

toplumun erkek hemşireye bakış açısının olumlu olması sağlanmalıdır. Bu amaçla, toplum,

cinsiyetin hemşirelik bakımının kalitesini etkileyen bir faktör olmadığı konusunda

bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Bakım; cinsiyet; disiplin; erkek hemşire; hemşirelik; meslek; Türkiye

Aim: This study has been conducted to determine men nurse image of the society.

Methods: The study that was conducted in cross-sectional design was realized on 1482

persons. Questionnaire that is prepared by researchers were filled by discussing with cases

face-to-face. Average, percentage methods were used in evaluation of data.

Results: Age year average of cases within the scope of the research is 31.74 (SD=10.37,

Minimum=18, Maximum=65) type and 56% woman and 43.5% is graduated from high

school. 71.4% cases stated that they knew that men were able to work as nurse in Turkey;

62.6% stated that nursing was a profession to be performed both by women and men; 18.2%

stated that only women had to take place in nursing profession; 71.7% stated that success of

nurses in practice was more important than gender; 52.5% stated that men nurses would not

lead any change in the profession; 31.4% stated that men nurses would not contribute in

development of social status of nursing; 45.6% stated that men nurses had to work in every

field in hospital environment, 39.7% stated that they had to work in fields such as intensive

care, operating theatre and emergency department. 16.6% cases stated that they would be

ashamed of care by men nurse, 15.9% cases stated that they would hesitate and 15.4% cases

stated that they would be surprised.

Conclusions: Men nurse image in Turkey is generally positive. However, a positive point of

view against men nurses by all the society should be ensured. For this purpose, the society

should be informed that profession and gender are not factors that affect quality of nursing

care.

Keywords: Care; discipline; gender; men nurses; nursing; profession; Turkey