THE GARDEN DESIGN Deniz Gözde OF TRADITIONAL EDIRNE HOUSES


Creative Commons License

Ertin D. G. , Zülfikar H. C.

”, International Turkey Japan Environment and Forestry Symposium, Trabzon, Turkey, 4 - 06 November 2010, vol.3, pp.1114-1131

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 3
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1114-1131

Abstract

In this study; the garden landscape design of houses in some districts of Edirne which reflect traditional design and the landscape elements which remaİn from past to present were examined. Firstly, the garden ptan types were determined for the houses which remained from earthquakes, fires and water f]oods within the Edirne's historicat development process and carries traces of different cultures and beliefs (especİally Jewish and Armenian) and then plant species, water elements (fountain, marble basin, water jet, decoration pool etc.), f]oor covering tYpes and sitting elements which are found in the gardens were İdentified. According to the similar or different properties of gardens, tYPology of garden was tried to be defined. This study aimed to form a basis in order to preserve the gardens of Edirne which have a historical impoıtance, and to form a source for restoration and restitution works to transfer of these gardens to next generations. 

Bu çalışmada; Edirne kentinin çeşitli semtlerindeki geleneksel dokuyu yansıtan evlerin bahçe düzenleri ile bahçelerde geçmişten günümüze kalan peyzaj öğeleri inceIenmiştir. Öncelikle Edirne'nin tarihsel gelişim süreci içinde şehrin yaşadığı depremler, yangınlar ve su baskıntarından kurtularak günümüze gelmiş, farklı inanış ve kültürlerin(özellikle Yahudi ve Ermeni) izlerini taşıyan bu evlerln bahçe plan tipleri belirlenmiş ve bahçelerde yer alan bitkl türleri, su e]emanları (çeşme, kurna, fıskiye, süs havuzu vb.), döşeme türleri, oturma elemanları tespit edilmiştir. Bahçelerdeki benzer ya da farklı özelliklere göre bahçe tipolojisl tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın, Edirne'nin tarihi değerlerlnOen olan bahçelerin korunması, gerekirse restorasyon ve restitüsyon çalışmalarının yapılması ve gelecek nesillere aktarıIması için bir temel ol uşturması hedeflen m iştir.