Fakoemülsifikasyon cerrahisi uygulanan hastalarda hedef refraktif değer ile sonuç refraktif değerin karşılaştırılması


Creative Commons License

Uğurlu A., Altınkurt E. , Gözüm N.

TOD 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey

Abstract

[PS-0151]

Fakoemülsifikasyon cerrahisi uygulanan hastalarda hedef refraktif değer ile sonuç refraktif değerin karşılaştırılması

Adem Uğurlu, Emre Altınkurt, Nilüfer Gözüm
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Fakoemülsifikasyon cerrahisi uygulanan hastalarda hedef refraktif değerin sonuç refraktif değer ile karşılaştırılması
GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2015-Mart 2017 arasında fakoemülsifikasyon cerrahisi uygulanan hastalar çalışmaya alındı.Bütün gözlere cerrahi öncesi IOL Master 500 cihazıyla biometrik ölçümler yapıldı.Hedef refraktif değer ile sonuç refraktif değer arasındaki fark refraktif sapma olarak kaydedildi.
BULGULAR-SONUÇ: 107 hastanın 150 gözü çalışmaya alındı.Hastaların 55’i kadın, 52’si erkekti, yaş ortalamaları 65,24 ± 11,15 idi. 150 gözün 100'üne SRK-T, 50'sine SRK-2 formülü uygulandı.Olguların cerrahi öncesi ortalama en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EİDGK) 0,6±0,37 LogMAR,cerrahi sonrası 1.gün ortalama EİDGK 0,33±0,3 LogMAR,cerrahi sonrası 1.ay ortalama EİDGK 0,05±0,09 LogMAR, cerrahi sonrası 3.ay ortalama EİDGK 0,03±0,07 LogMAR idi.Cerrahi sonrası EİDGK anlamlı olarak artmıştı. (p=0,000) Cerrahi öncesi GİB ölçümleri ortalama 14,77 ± 1,8 mm Hg [10-20 mm Hg] idi. Cerrahi sonrası 3.ay GİB ölçümleri ortalama 13,62 ± 1,73 mm Hg [10-19 mm Hg ] idi. GİB değişimleri istatistiksel olarak anlamlıydı. (p=0,000) SRK-T formülü kullanılan grupta hedef refraktif değer ortalaması -0,21 ± 0,17 D, sonuç refraktif değer ortalaması -0,19 ± 0,37 D idi. SRK-2 formülü kullanılan grupta hedef refraktif değer ortalaması -0,22 ± 0,29 D, sonuç refraktif değer ortalaması -0,12 ± 0,77 D idi. İki grup arasında cerrahi öncesi hedeflenen refraktif değerler (p=0,744) ve cerrahi sonundaki refraktif değerler arasında fark yoktu.(p=0,576) SRK-T formülü kullanılan grupta refraktif sapma 0,2 ± 0,25 D, SRK-2 formülü kullanılan grupta ise 0,51 ± 0,59 D olarak hesaplandı.İki grup arasındaki fark anlamlıydı.(p=0,001)
TARTIŞMA: SRK-T ve SRK-2 formülleri olguların büyük çoğunluğunda ± 1 D içinde refraktif sapma ile hedef refraktif değere ulaşma şansı vermektedir. Ayrıca SRK-T formülü ile SRK-2 formülüne nazaran anlamlı olarak daha yüksek oranda refraktif hedefe yakın sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: fakoemülsifikasyon, biometri, formül, refraktif, sapma,