The Legal Dimension of Mandatory Vaccine Discussions in the Context of Covid-19


Creative Commons License

Metin S.

Sabiad , vol.4, no.S 1, pp.37-50, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: S 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.26650/jarhs2021-958025
  • Journal Name: Sabiad
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals
  • Page Numbers: pp.37-50
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The study aims to analyze the issue of whether the application of vaccines developed

in the COVID-19 pandemic can be legally enforced in terms of both international law and

domestic law.

Materials and Methods: Within the scope of the study, the jurisprudence of both the

European Court of Human Rights and the Turkish Constitutional Court, which shows whether

vaccinations can be made compulsory in general and the legal conditions of this, has been

scanned. Legal normative analysis was made with the obtained data and then it was applied to

COVID-19 vaccines by using the analogy method.

Results: If COVID-19 vaccines are made compulsory, this situation will constitute an

interference with fundamental rights and freedoms, as it does not meet the legality requirement

in all aspects in our current Turkish legal system.

Conclusion: Although it was quite successful in the period it was made, the 1930 Public Health

Law is far from meeting the needs. There is no clarity in the Public Health Law on what kind

of sanctions may be faced by those who do not comply, if the vaccines developed in the fight

against the COVID-19 pandemic epidemic are made mandatory. Today, the authorities of the

administration in the field of general health need to be rearranged by law in accordance with

today's conditions.

Keywords: Mandatory

Amaç: Çalışma, COVID-19 pandemisinde geliştirilen aşıların uygulanmasının, hukuki açıdan

zorunlu tutulup tutulamayacağı meselesinin gerek uluslararası hukuk gerekse iç hukuk düzeni

açısından analiz edilmesini amaçlamaktadır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamında gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin

(AİHM) gerek Türk Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) genel olarak aşıların zorunlu tutulup

tutulamayacağı ve bunun hukuki koşullarını gösteren mahkeme içtihatları taranmıştır. Bu

verilerden elde edilen sonuçlar ile hukuki normatif analiz yapılmış ve daha sonra benzetme/

analoji yönteminden yararlanılarak COVID-19 aşılarına uygulanmıştır.

Bulgular: COVID-19 aşılarının zorunlu tutulması halinde bu durum halihazırdaki

hukuk düzenimizde yasallık koşulunu bütün unsurlarıyla karşılamadığından temel hak ve

özgürlüklere müdahale teşkil edecektir.

Sonuç: Yapıldığı dönem itibariyle oldukça başarılı olsa da 1930 tarihli Umumi Hıfzısıhha

Kanunu ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. COVID-19 pandemi salgını ile mücadelede geliştirilen

aşıların olunması zorunlu tutulduğu takdirde, buna uymayanların ne tür yaptırımlarla

karşılaşabileceğine dair Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda açıklık bulunmamaktadır. Bugün

için idarenin genel sağlık alanındaki yetkilerinin günümüz koşullarına uygun şekilde kanunla

yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:Zorunlu aşılama, Covid-19 aşıları, Umumi Hıfzısıhha Kanunu, orantılılık

ilkesi