SARKOPENİ TANIMLARININ FONKSİYONEL BOZULMA İLE BOYLAMSAL İLİŞKİLERİ: BİR KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI


Creative Commons License

Bahat-Öztürk G., Bozkurt M. E., Kılıç C., Özer Aydın Ç., Karan M. A.

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2022, pp.209-210

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.209-210
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Çalışmamızda farklı sarkopeni tanımlarının fonksiyonel sonuçlarla boylamsal ilişkilerini incelemeyi amaçladık.

Materyal-Metot: Kasım 2012-Aralık 2021 tarihleri arasında bir üniversite hastanesine başvuran geriatri polikliniği hastaları retrospektif olarak çalışmaya alındı. Günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri (EGYA) takibi yapılan hastalar çalışmaya dahil edildi. Probable sarkopeni (düşük kas kuvveti), standart eşik değeri olan ile 27 kg/16 kg (erkeklerde/kadınlarda) ve bölgesel eşik değeri olan 35 kg/20 kg (erkeklerde/kadınlarda) ile değerlendirildi. Hastalar takipte olumsuz klinik sonuç olarak GYA ve EGYA'de bozulma açısından değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 1970 hastadan 195'i fonksiyonel ölçümler için takip verisine sahipti ve çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 75.5+6.5; 142'si (%72,8) kadındı. Bazal değerlendirmede, EWGSOP2 standart eşik değerleri (27 kg /16 kg) ve bölgesel eşik değerleri (35 kg /20 kg) için probable sarkopeni prevalansı sırasıyla %8.7 ve %35.4 olarak belirlendi. Ortalama 560 günlük (56-2823) takip süresinde GYA ve EGYA'de sırasıyla hastaların %7,2'sinde ve %27,7'sinde zulma meydana geldi. Tek değişkenli analizlerde (Kaplan Meier log-rank testi), standard eşik değerleri ile probable sarkopeni varlığı (27 kg /16 kg) GYA'daki (p=0,39) ve EGYA'daki (p=0,11) bozulma ile ilişkili saptanmadı. Öte yandan, bölgesel eşik değerleri ile probable sarkopeni (35 kg /20 kg) varlığı hem GYA'da (p=0.04) hem de EGYA'de (p<0.001) bozulmalarla ilişkilendirildi. Yaş, cinsiyet ve başlangıçtaki beslenme durumuna göre ayarlanmış çok değişkenli Cox analizlerinde,standard eşik değerleri ile probable sarkopeni (27 kg /16 kg) varlığı GYA (p=0.86) ve EGYA (p=0.86)’da bozulma ile ilişkili saptanmazken; bölgesel eşik değerleri ile probable sarkopeni varlığı (35 kg /20 kg), EGYA'deki bozulma ile ilişkiliydi (p=0.03; HR= 1.88, %95 CI= 1.07-3.30), ancak GYA ile ilişkili değildi (p=0.07). Yaş, cinsiyet temel beslenme durumu ve fiziksel performanstaki bozulma (düşük olağan yürüme hızı) için ayarlanmış çok değişkenli Cox analizlerinde, standard eşik değerlerine göre probable sarkopeni (27 kg /16 kg) GYA'daki (p=0.98) veya EGYA ‘daki (p=0.84) bozulma ile ilişkili saptanmadı; bölgesel eşik değerlerine göre probable sarkopeni (35 kg /20 kg), EGYA'deki bozulma ile ilişkili saptandı (p=0.03; HR= 1.86, %95 CI= 1.05-3.26) fakat GYA’daki bozulma ile ilişkili saptanmadı (p=0.14).