Traces of İnteratıon in Garden Cultures: Turkish and Japanese Gardens


ÇINAR H. S., ATAKAN ÖZNAM B.

The 1st İnternational Symposium on Environment And Foresty, Turkey, 1 - 04 January 2010, vol.1, pp.993-1018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.993-1018
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Culture distinguishes one society from another and it is an ideological phenomenon ensuring better understanding of the unique behavioral patterns, ideas, values of societies. Art is one of the most important factors with an impact on the formation and development of culture. From this point of view, art and its components can be expressed as a reflection of culture. Therefore, art and culture are indivisible whole and the branches of art are undoubtedly an important tool to comprehend culture.

The studies on gardening, which is an important branch of art, indicate that all of the religious, social, natural, cultural and historical phenomenon containing garden bring meanings on art and contribute to the interpretation of the art of gardening of that society.

Throughout the history, the societies have been subjected to alterations with their changing structures and each civilization has developed its unique garden culture. Undoubtedly, the garden culture developed with the idea of viewing in the West and with the idea of living in the East. In this context, what makes Turkish and Japanese Art of gardening close to each other is the idea of living the nature. The gardening cultures of both civilizations, which emerge as a result of the reflection of beliefs, ideas and values through a mystical and literary spirit, have a partly identical and partly distinct structure.

This paper emphasizes how and at which extent the traces of nature-human-culture interaction in the art of gardening of different civilizations are conveyed to their gardens and the reflection of the love of nature on the Turkish and Japanese art of gardening.

Bir toplumu diğer toplumlardan ayıran kültür, toplumların kendilerine özgü davranış kalıpları, inançları, fikirleri, değerleri ve bu değerlerin bütününün, daha iyi tanınıp anlaşılmasını sağlayan ideolojik bir olgudur. Kültürün oluşmasına ve gelişmesine etki eden önemli faktörlerden biri de, sanattır. Bu açıdan bakıldığında, sanat ve bileşenleri kültürün yansıması olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla sanat ve kültür ayrılmaz bir bütündür ve hiç şüphesiz sanat dalları kültürün kavranmasında önemli bir gereçtir.

Önemli bir sanat dalı olan, bahçe sanatında yapılan araştırmalar göstermektedir ki, bahçeyi içine alan dini, sosyal, doğal, kültürel ve tarihi olguların hepsi sanata anlamlar yükleyerek o toplumun bahçe sanatının yorumlanmasına katkı sağlar.

Tarih boyunca toplumlar farklılaşan yapıları ile değişimlere uğramış ve her uygarlık kendine özgü bahçe kültürü geliştirmiştir. Bahçe kültürünün batıda seyir, doğuda yaşamak fikri ile geliştiği şüphesizdir. Bu bağlamda, Türk ve Japon Bahçe Sanatını birbirine yakınlaştıran da doğayı yaşama fikridir. Söz konusu iki uygarlığın bahçelerinde mistik ve edebi bir ruhla inanç, fikir ve değerlerini yansıtmaları sonucu ortaya çıkan bahçe kültürü, kimi zaman birbirine benzer kimi zaman birbirinden farklı bir yapıya bürünmüştür.

Bu bildiride, farklı uygarlıkların bahçe sanatında doğa-insan-kültür etkileşiminin izlerini bahçelerine ne ölçüde ve nasıl aktardıkları, doğaya sevgisinin Türk ve Japon bahçe sanatında yansımaları vurgulanmaktadır.