Majör Burun Defektlerinin Onarımında Alın Flebinin Kullanımı


Aslan İ. , Oysu Ç., Başaran B. , Tınaz M., Başerer N.

Türk Otorinolarengoloji Arşivi, cilt.39, ss.300-304, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 39 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2001
  • Dergi Adı: Türk Otorinolarengoloji Arşivi
  • Sayfa Sayıları: ss.300-304

Özet

Amaç: Majör burun defektlerinin onar›m›nda paramedian al›n flebinin kullan›m›n› de¤erlendirmek ve bu yöntemi mevcut di- ¤er rekonstrüksiyon yöntemleri ile karfl›laflt›rmak.

Gereç ve Yöntem: Nisan 1997 - Aral›k 2000 tarihleri aras›nda ‹stanbul T›p Fakültesi KBB Anabilim Dal›’nda toplam 10 adet majör burun defekti bulunan olgunun rekonstrüksiyonu para- median al›n flebi ile gerçeklefltirildi. Olgular›n tümünde majör kanser cerrahisi sonras›nda geliflmifl genifl doku kayb› mevcut- tu.

Bulgular: Olgular›n tümünde rekonstrüksiyon tatmin edici so- nuç vermifltir. Karfl›lafl›lan en önemli komplikasyon, orta vade- de burun iç döflemesinin kontraksiyonu neticesinde ortaya ç›- kan vestibül stenozudur.

Sonuç: Majör burun defektlerinin onar›m›nda kullan›lan para- median al›n flebi son derece kullan›fll› ve ekonomik bir yöntem- dir. Böylesine majör defektlerin onar›m›nda her zaman ilk seçe- nek olarak düflünülecek yöntemlerin bafl›nda gelmektedir.