Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

KAYSİ F. , GÜROL A.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, no.24, ss.230-240, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.230-240

Özet

Öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumlarının neler olduğunun bilinmesi, öğretmenlik mesleğinin tarifinde açıklayıcı ve önemli olur. Bu çalışmanın amacı, doktora, yüksek lisans öğrenimi gören veya sadece lisans mezunu öğretmenlerin mesleklerini nasıl gördükleri, tutumlarında olumlu veya olumsuz değişmelere neden olan durumların neler oldukları ve lisansüstü eğitimin kendilerine nasıl katkı sağladığı hakkında öğretmenlerden görüş almaktadır. Çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden yararlanılmış ve görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla yapılmıştır. Görüşmelerin metinsel dökümü yapılarak, içerik analiziyle bulgular elde edilmiştir. Katılımcılar, 2014-2015 akademik yılında 3 doktora, 3 yüksek lisans öğrenimi gören ve 3 lisans mezunu öğretmenden oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen bazı sonuçlar, katılımcıların çoğunun tekrar öğretmen olmak istemediği, karşılaştıkları olumsuz durumların olumlu durumlardan daha fazla olduğu, zamanla mesleğe yönelik heyecanlarında azalmaların olduğu şeklindedir. Ayrıca özellikle doktora ve yüksek lisans öğrenimi gören katılımcıların ifade ettikleri, lisansüstü öğrenimin kendilerini geliştirmelerine ve bilgi birikimlerinin artmasına yardımcı olduğu, yeni yöntem ve teknikleri öğrenerek bunları sınıflarında kullandıkları görüşleri ön plana çıkmaktadır. 

Knowing of teachers’ attitudes about their profession can be helpful for the description of the teaching profession. The purpose of this study is how teachers’ view about their profession, which situations that causing the positive or negative changes for the attitudes by their own statements. Qualitative research method and case study design was used in this study. The data were collected through semi-structured interview form. Participants are three doctoral students, three master students, and normal teachers who work as teachers in the academic year 2014-2015. Recorded audios transferred computers as text and the data obtained in this study were interpreted by content analysis. Some of the results are most of the participants do not want be teacher again if they have any different choice and negative situations that they faced more than positively situations. In addition, teaching profession excitements are decrease. Lastly, master or doctoral degrees helped to increase the self-development and knowledge.