Turkish Alawite’s Understanding Of The Qur’an


AYDAR H.

Brismes Conference Centre For The Study Of Islam & Christian-Muslim Relations, University of Birmingham School of Historical Studies, United Kingdom, 1 - 04 July 2006, pp.32

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: United Kingdom
  • Page Numbers: pp.32

Abstract

Alawite Sect has a crucial place within the Religious structure of Turkey. As in the past, today they are still the fact of Turkey. Despite that, Alawite has not been studied in academic works. So far, their understanding of the Qur’an has not been seriously presented. In this paper, Alawite’s understanding of the Qur’an will be evaluated. Some theological studies on them suggest that they have no homogeneous character. They are in a vast diversity from Marxism to fundamental shi’ite. Of course, there may exist differences among them. However, they all see the Qur’an as a holy book. In this regard, they are not different from Sunnis. But in details, lots of differences will be arisen. Whereas Alawites agree with Sunnis in the issue of revelation process, they claim that there are some interference in the canonization and the transmission of the Qur’an. It is obvious that alawites do not read the Qur’an from the original Arabic text and they have no enough information on its contents. Their knowledge does not rely on written documents but on ancester’s (dede) traditional records. Preferring the inner meaning (batiniyya) in hermenutics, they also use reason and logic in interpretation. For them, the reason goes before revelation and it is necessary to approach to the Qur’an with it. All these and others will be presented in the paper.

Alevilik, Türk inanç anlayışı içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Tarih içerisinde olduğu gibi bugün de Türkiye’nin önemli bir olgusu durumundadır. Buna rağmen Alevilerin din anlayışlarının, tarafsız bir şekilde yeteri kadar bilimsel çalışmalara konu edilmediği kanaatindeyiz. Onların Kur’an anlayışı da ciddi araştırmalarla ortaya konamamıştır. Bu sunumda, Türkiye’de yaşayan Alevilerin Kur’an anlayışı değerlendirilecektir. Aleviler üzerinde yapılan bazı inanç merkezli çalışmalar, onların bu noktada homojen bir yapı sergilemediklerini göstermektedir. Aşırı Marksist anlayıştan, İran’daki Kur’an’a dayalı şii anlayışa kadar geniş bir yelpaze içerisinde yer aldıkları görülmektedir. Doğal olarak bunların Kur’an anlayışları arasında da farklar olacaktır. Alevilerin Kur’an’a kutsal bir kitap olarak büyük değer verdikleri görülür. Bu konuda Sünni anlayışla aralarında pek fark yoktur. Ancak detay konularda iki anlayış arasında ciddi farklar kendini göstermektedir. Aleviler Kur’an’ın nüzul süreci konusunda Sünnilerle paralel düşüncelere sahip olmakla beraber, kitaplaşma süreci ve günümüze intikali hususunda Kur’an’a bazı müdahalelerin yapıldığını iddia etmektedirler. Alevilerin Kur’an’ı Arapça aslından okuyamadıkları ve muhtevası hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıkları görülmektedir. Bu konulardaki yüzeysel bilgileri, yazılı kaynaklara değil, geleneksel dede rivayetlerine dayanmaktadır. Kur’an’ın yorumunda Batınî bir anlayışı tercih eden Aleviler, yorumda akıl ve mantığı esas almaktadırlar. Onlara göre akıl önce gelir ve Kur’an’a akılla yaklaşmak gerekir. Burada sözü edilen bu ve benzeri hususlar sunumda ele alınmaktadır.