Submasif Pulmoner Tromboembolide Tek Merkez Tedavi Deneyimi


Creative Commons License

Altan G., Pıhtılı A., Bingöl Z., Okumuş N. G.

türk toraks derneği 24. yıllık ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2021, pp.679

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.679
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ VE AMAÇ: Submasif pulmoner tromboemboli (PTE) olguları, otuz günlük mortalite riski

açısından orta riskli olgulardır. Bu grupta trombolitik tedavi (TT) endikasyonu tartışmalıdır ancak ortayüksek

riskli seçilmiş olgularda TT kullanılabilir. Çalışmamızda son üç yılda kliniğimizde submasif PTE

tanısıyla izlenen hastaların özelliklerini ve tedavi yönetimlerini araştırmayı amaçladık.

YÖNTEM: Çalışmaya 1 Haziran 2018 - 1 Haziran 2021 tarihleri arasında İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs

Hastalıkları Kliniği’nde yatırılarak tedavi alan ve en az bir yıl takip edilen submasif PTE olguları dahil

edildi. Olguların demografik özellikleri, ek hastalıkları, risk faktörleri, PTE tanı ve tedavi yöntemi, sistolik

pulmoner arter basınçları (PABs), mortalite oranları kaydedildi.

BULGULAR: Çalışmaya 71 olgu (kadın/erkek: 47/24, yaş:59.8±15.9 yıl) dahil edildi. Olguların

%54.9’unda (n=39) ek hastalık mevcuttu. PTE risk faktörleri; solid organ kanseri (%26.8), obezite

(%14.1), immobilizasyon (%12.7), kemoterapi (%9.9), son bir ayda cerrahi girişim (%7), uzun seyahat

öyküsü (%5.6), atriyal fibrilasyon (%5.6), antifosfolipid sendromu (%2.8) ve gebelik (%2.8) idi. Ortalama

PABs:52.7±16.4mmHg idi. Olguların %80.3’ü (n=57) bilgisayarlı tomografi pulmoner anjiyografi (BTPA),

%19.7’si (n=14) ventilasyon/perfüzyon (V/P) sintigrafisi ile tanı almıştı. BTPA çekilen olguların

%40.4’ünde (n=23) santral, %71.9’unda (n=41) bilateral trombüs saptandı. V/P sintigrafisi ile tanı

konulan olguların %92.9’ unda (n=13) segmenter, %42.9’unda (n=6) bilateral perfüzyon defekti izlendi.

Tüm olguların %18.3’üne (n=13) sistemik TT uygulandı. Trombolitik tedavi uygulanan olgulardan

hiçbirinde erken ya da bir yıllık takipte mortalite gözlenmezken TT uygulanmamış olan olguların %20.7’si

(n=12) bir yıllık takipte kaybedildi. Hastane yatışı sırasında kaybedilen olgumuz olmadı. Tedavi

sırasında olguların %15.5’inde (n=11) kanama komplikasyonu görüldü. Bu olgulardan 2’si TT uygulanan

grupta iken 9 olgu standart heparin infüzyonu almakta idi. Hiçbir olguda hayatı tehdit edecek düzeyde

kanama görülmedi.

TARTIŞMA VE SONUÇ: Trombolitik tedavi uygulanan orta-yüksek riskli submasif olgularımızın

hiçbirinde hayatı tehdit edecek düzeyde kanama,erken dönemde ya da bir yıllık takipte mortalite

gözlenmedi. BULGULARımız; orta-yüksek riskli submasif PTE olgularında TT’nin beklenmeden

uygulanmasının prognozu iyileştirdiğini ve güvenli olduğunu düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: submasif pulmoner tromboemboli,komplikasyon,kanama,mortalite