Dren parathormonu bize yol gösterir mi?


İşcan A. Y. , Ağca B., Taşdelen İ., Okuducu M., Teke E., Ergin A., ...Daha Fazla

9. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Mayıs 2019, ss.73

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.73

Özet

Giriş

Ameliyat sonrası hipokalsemi, total tiroidektomi sonrası en sık görülen komplikasyondur. Bu

çalışmada total tiroidektomi uygulanan hastalarda dren sıvısı parathormon değerlerinin ameliyat

sonrası hipokalsemiye etkisi değerlendirildi.

Materyal&Metod

Ekim 2018- Mart 2019 tarihleri arasında total tiroidektomi uygulanan 23 hastanın D vitamini

düzeyleri, ameliyat öncesi ve sonrası kalsiyum ve parathormon değerleri, dren sıvısı

parathormunu değerleri kaydedildi. Ameliyat sonrası hipokalsemi sınırı 8.5 gr/dl olarak belirlendi.

Değerler normokalsemik (n:13) ve hipokalsemik (n:10) hastalar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular

21 (% 91,3) kadın ve 2 (%8,7) erkek hastanın ortalama yaş değerleri 47.1±12.4. Gruplar arasında

cinsiyet dağılımı eşitti, yaş karşılaştırıldığında normakalsemik hastaların istatistiksel olarak daha

genç olduğu izlendi (41,2±11,8 vs 51,6±11,2; p:0,042). Gruplar arasında D vitamini, ameliyat

öncesi parathormon ve kalsiyum değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı

(sırasıyla p:0.2, p:0.2, p:0.06). Dren parathormonları incelendiğinde iki grup arasında istatistiksel

fark izlenmedi (hipokalsemik vs normokalsemik, medyan 3153,7(123-12699) vs 2115,3(93-6487)

ng/ml; p:0.9). Ameliyat sonrası parathormon değerlerinde iki grup arasında fark izlenmedi (p:0.09).

Tartışma

Güncel pratikte ameliyat sonrası hipokalsemi için risk faktörleri belirlemek ve erken tanı koymak

önemlidir. Bu çalışmamızda dren sıvısı parathormon düzeylerinin ameliyat sonrası hipokalsemiyi

ile korele olmadığı izlendi.