Akut biliyer pankreatitte görüntüleme: Manyetik rezonans kolanjiyo-pankreatikografi çekilen hastaların analizi


Fersahoğlu M. M. , Karip A. B. , İşcan A. Y. , Tezer S., Kaya B., Ölçücüoğlu E., ...More

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

GİRİŞ: Manyetik Rezonans Kolanjiyo-Pankreatikografi (MRKP) safra yolları ve pankreas patolojilerinin değerlendirilmesinde etkili, Endoskopik Kolanjiyo-Pankreatikografiye (ERKP) alternatif non invaziv bir tetkiktir. MRKP, tıkanma sarılığı nedeni olabilecek safra kanalı taşlarını, darlıkları ve pankreas tümörlerini görüntüleyebilir. Bu çalışmamızda, hastanemizde bilier pankreatit ön tanısıyla yatırılıp MRKP istenen hastalarda koledok taşı oranı ve taş dışında tespit edilen patolojiler tartışılmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER: Ocak 2010 - Şubat 2013 yılları arasında MRKP istemi yapılan 857 hastanın dosyası incelendi. Bu hastaların 803’ünde işlem gerçekleştirilmişti. Bu 803 işlem içerisinde akut biliyer pankreatit nedeniyle acil servisten yatışı yapılan 81 hastanın dosyası çalışma için seçildi ve acilde yapılmış olan aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), alkalen fosfataz (ALP), total, direk bilirübin, amilaz, lipaz düzeyleri, hepatobiliyer ultrason (USG) ve MRKP sonuçları analiz edildi. BULGULAR: 34 (%42) hastada MRKP raporu safra kesesinde taş + pankreatit olarak sonuçlandı. 30 (%37) hastada koledok taşı tespit edilmişti. MRKP, 6 (%7) hastada kolesistit, 4 (%4,9) hastada safra kesesi taşı, 3 (%3,7) hastada pankreasta kitle, 1’ er (%1,2) hastada da safra kesesi perforasyonu, dalak rüptürü, karaciğer kistik hastalığı ve pankreas psödokisti şeklinde rapor edilmişti. Karaciğer fonksiyon test ortalama değerleri tanılar arasında fark göstermezken, bilirübin ortalama değerleri pankreasta kitle tespit edilen hastalarda anlamlı olarak yüksek saptandı (p<0,5). Koledok taşı tespit oranı tüm hastalar değerlendirmeye alındığında %37’ yken, USG’ de koledokta genişleme tespit edilen grupta %81’ di (p<0,5). SONUÇ: Acil servisten akut biliyer pankreatit tanısı ile yatırılan hastalarda yüksek bilirübin değerleri malignite yönünden şüphe uyandırmalıdır. MRKP’ nin USG’ de safra yolu genişlemesi olan hastalarda kullanılması koledok taşı açısından tanısal değerini arttırabilir.