THE CONTRIBUTION OF EDUCATION TO THE SPECIAL EDUCATION QUALIFICATIONS AND NEEDS OF TEACHER CANDIDATES


Creative Commons License

LEANA TAŞCILAR M. Z.

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, no.2, pp.135-155, 2014 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.135-155

Abstract

 

 An overview of special education literature indicates that teacher training about exceptional students has vital importance. The aim of this study is to investigate the contribution of an informational undergraduate course to the opinions toward special education qualifications and needs of all teacher candidates of education faculty. A pretest-posttest quasi - experiment non-equivalent group design was used in the research. In addition a qualitative interview method was used with 5 teacher candidates. The experimental group consisted of teacher candidates from eleven different undergraduate programs (n=420) and the control group from two different undergraduate programs one from education faculty and the other from faculty of arts (psychology department) (n=107). Special Education Qualification and Need Analysis questionnaire developed by Izci (2005) was used to collect the data. The questionnaire was administered before and after the training. Informational course includes knowledge about special education, exceptional students' features and inclusion. Findings indicated that the course has affected the opinions of teacher candidates about their qualifications and needs. At the end of the study, it was found that in the experimental group 9 of 11 teaching fields had shown significant difference between the pre and posttest results in .05 level. Also there was significantly difference between experimental and control groups in .001 level. In addition, the semi-structured interviews were also emphasized the need for special education training to teacher candidates.

 

 Özel eğitim literatürü incelendiğinde, sıra dışı öğrencilerin eğitiminde öğretmenlerinin çok önemli bir rolü olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesinde okuyan tüm öğretmen adaylarına uygulanan bilgitemelli eğitim programının özel eğitim konusundaki yeterliklerine ve görüşlerine etkisini ortaya koymaktır. Yarı deneysel, denk olmayan kontrol gruplu yöntem benimsenmiştir. Ek olarak 5 öğretmen adayı ile derinlemesine görüşme yöntemiyle veriler toplanmıştır. Deney grubu, 11 farklı bölümdeki öğretmen adayından oluşmaktadır (n=420), kontrol grubu ise bir tanesi eğitim fakültesinde diğeri ise fen-edebiyat fakültesinde okuyan (psikoloji öğrencileri) iki ayrı bölümün öğrencilerinden oluşmaktadır (n=107). Veriler İzci (2005) tarafından geliştirilen Özel Eğitim Yeterlik ve İhtiyaç Analizi ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçek eğitim programından önce ve sonra uygulanmıştır. Bilgiye dayalı eğitim programında, özel eğitim, özel eğitime muhtaç öğrencilerin özellikleri ve kaynaştırma ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Bulgular, eğitim programının öğretmen adaylarının özel eğitim yeterliliklerini etkilediğini göstermektedir. Araştırmanın sonuçları 11 öğretmen adayı grubundan 9 tanesinin özel eğitim ile ilgili yeterliliklerinin p<.05 düzeyinde anlamlı farklar olduğunuortaya koymaktadır. Ayrıca, deney ve kontrol grupları arasında p<.001 düzeyinde anlamlı farklılık saptanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sonuçları, öğretmen adaylarının özel eğitim konusunda bilgilendirilmelerinin önemini destekler niteliktedir.