Tersane bölgesi olmasi istenen Yalova-Altinova sahillerinin sismik Değerlendirmesi


ALPAR Ş. B.

Kocaeli Deprem Sempozyumu, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 March 2005, ss.327-337

  • Basıldığı Şehir: Kocaeli
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.327-337

Özet

Yalova İli, Altınova (Tavşanlı) bölgesinde, tarım, turizm ve iskan alanı olan yaklaşık 5 kilometrelik sahil şeridinin doldurularak tersane bölgesi yapılması planlanmaktadır. Kıyı alanlarındaki yanlış alan kullanımlarının uzun dönemdeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Korumacılık-yatırım ikilemi, oluşturacağı çevresel sorunlar, kirlilik, zirai faaliyetler ve turistik boyut bakımından değerlendirildiği kadar, bölgenin deprem riski yüksek alanlar içerisinde yer alması nedeniyle yeraltı zemin sorunlarının da çözüm amaçlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Yer seçimi çalışmalarının geniş alanları kapsayacak şekilde jeolojik-jeoteknik etütler yapılarak yürütülmesi en iyi çözümdür. Yapısal özellik ve zemin koşulları yanında sıvılaşma potansiyeli ve olası sualtı heyelanları gibi riskler de belirlenmelidir. Bölgenin yapısal evrimi Permo-Triyas yaşlı metamorfik temel üzerindeki Neojen sonrası birimlerde gözlenir. İlgili deniz alanının sismik değerlendirmesini yapabilmek için deprem öncesi ve sonrası kaydedilmiş sismik veriler değerlendirilmiş, litolojik yapılar kestirilmiştir. Deniz içinde gözlenen faylar iki grup halinde değerlendirilmiştir. Birinci grup faylar Pleyistosen birimleri içinde kalmaktadır, güncel çökelleri kesmez fakat onları etkiler. Diğerleri ise normal bileşenli, güncel çökelleri de kesen küçük atımlı faylar olarak değerlendirilmiştir. Kocaeli 1999 depreminde İzmit Körfezi kıyı alanlarında yaşanan zemin sorunları ve bu çalışmada elde edilen deniz verileri, kıyı alanlarındaki zemin taşıma özelliklerinin belirlenmesinin önemini göstermektedir.