Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Tavşanlı-Kütahya Örneği


Creative Commons License

Duran H. , Öğütçü A. O.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.13, ss.131-152, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2005
  • Dergi Adı: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.131-152

Özet

Demokratik bir devlette bireyler, siyasal alanla ilgili eylemlere katılır, siyasal mekanizmaları etkiler ve siyasetten etkilenirler. Demokratik çağdaşlaşmanın önemli göstergelerinden birisi de, toplumda yer alan bireylerin siyasal karar alma sürecine katılmalarının sağlanmasıdır. Bu çalışmada, bireylerin siyasal katılımı ve bu katılımı etkileyen kaynaklarla ilgili kısa teorik bilgiler ve konu ile ilgili olarak Kütahya ili Tavşanlı ilçe merkezinde gerçekleştirilen ampirik bir uygulama yer almaktadır. 

Individuals in a democratic state participate in the political actions, affect mechanisms and influenced by politics. One of the basic indicator of political modernization is to provide the appropriate circumstances in which citizens could participate. In this study, political participation, the related factors in a brief theoritical frame and a survey carried out in Tavsanlı-Kütahya is involved.