Total tiroidektomi sonrası parathormon seviyesinin ameliyat öncesi değere oranla düşüş yüzdesinin ameliyat sonrası hipokalsemiye etkisi


Creative Commons License

Sormaz İ. C. , İşcan A. Y. , Özgür İ. , Karakuş Ş., Tunca F. , Şenyürek Y. , ...More

8. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2017, pp.41

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41

Abstract

Amaç Hipokalsemi total tiroidektomi sonrası gelişebilen ciddi bir morbiditedir ve birden fzla etkene bağlıdır. Bu çalışmamızda total tiroidektomi sonrası parathormon (PTH) seviyesinin, ameliyat öncesi bazal PTH değerine göre düşüş yüzdesinin (ΔPTH) hipokalsemiye etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem Total tiroidektomi uygulanan 222 ardışık hastanın serum kalsiyum (Ca) ve PTH düzeyleri ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 24. saatte değerlendirildi. Ameliyat sonrası düzeltilmiş serum Ca düzeyinin (cCa) < 8.5 mg/dl olması postoperative hipokalsemi olarak değerlendirildi. Postoperatif hipokalsemisi olan hastalar grup 1 (n=100) ve normal serum cCa seviyesi olan hastalar grup 2 (n=122) olarak değerlendirildi. Postoperatif PTH (PoPTH) değerleri ve ΔPTH değerleri her iki grup arasında karşılaştırıldı. PoPTH ve ΔPTH’nın cut-off değerlerinin belirlenmesi için ROC analizi uygulandı.

Bulgular Grup 1’in PoPTH değerlerinin grup2’ye oranla anlamlı olarak düşük olduğu bulundu (sırasıyla, 18.6±15.3 pg/ml vs 32.3±15.6 pg/ml; P<0.0001). Hipokalsemisi olan hastaların %54’ünde, semptomatik hipokalsemisi olan hastaların ise %35’inde PoPTH’nın normal değerlerde olduğu saptandı. PoPTH <28pg/ml ve ΔPTH >45 olmasının tiroidektomi sonrası hipokalsemi riskini anlamlı olarak arttırdığı saptandı (P=0.0001). ΔPTH >70, PoPTH <= 15.5pg/ml ve postop. serum cCa değerinin <8.0mg/dl’nin altında olması da semptomatik hipokalsemiyi belirlemede yardımcı olduğu saptandı (sırasıyla; P=0.009; P=0.006; ve P=0.0001). Semptomatik hipokalsemiyi tahmin etmede ΔPTH, PoPTH ve postoperatif serum cCa konsantrasyonlarının sensitiviteleri sırasıyla %67, %64 ve %100 olarak bulundu.

Sonuç Subnormal PoPTH değeri veya PoPTH değerinde ameliyat öncesi değere oranla anlamlı düşüş tiroidektomi sorası hipokalsemi ile anlamlı olarak ilişkilidir. Ancak PoPTH değeri normal olan hastalarda da semptomatik hipokalsemi gelişebilir. Ameliyat sonrası PTH değerleri ile birlikte serum kalsiyum değerlerinin görülmesi postoperatif semptomatik hipokalsemi riskinin saptanması açısından önemlidi