Investigation of MTHFR gene polymorphisms and homocysteine ​​levels in hypertensive patients


Creative Commons License

Kuraş S., Pençe S., Araç E., Erdoğan B., Pençe H. H.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 3. İç Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 December 2020

  • Publication Type: Conference Paper / Unpublished
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: Hypertension (HT) is one of the most important modifiable risk factors for cardiovascular disease. Lowering of blood pressure through antihypertensive drugs and lifestyle changes can reduce target organ damage and prevent disease outcomes. Homocysteine is a non-protein coding, non-dietary and sulphurous amino acid that is found in low micromolar concentrations in the serum. The effect of MTHFR (5,10-methylenetetrahydrofolate reductase) C677T and A1298C gene variations, an important enzyme involved in homocysteine ​​metabolism and regeneration, has been associated with many diseases such as cancer, myocardial infarction, diabetes, stroke, renal diseases, congenital defects, coronary heart disease, depression and schizophrenia. In the our study, it is aimed to investigate the possible effects of this variations on homocysteine serum level and hypertension by determining MTHFR C677T and A1298C polymorphisms and homocysteine serum level.

Method: 80 hypertension patients (41 women and 39 men) and 67 healthy control individuals (36 women and 31 men) were included in the study. Genomic DNA isolation was performed from peripheral blood samples taken from individuals, and DNA concentration and purity were measured in a nanometer device. Firstly, MTHFR gene was amplified by PCR (Polymerase Chain Reaction) method. In order to determine the polymorphisms of MTHFR C677T and A1298C, RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) method was performed and the polymorphisms were determined in agarose gel electrophoresis. Serum homocysteine levels were measured by ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) technique. The results were analyzed by SPSS 22 program and p˂0.05 was considered statistically significant.

Results: In the MTHFR C677T genotype distribution, a statistical significance was observed between the patient and control groups (p <0.001). While CC (61.80%) genotype was observed the most in the control group, TT (79.60%) genotype was observed the most in the patient group. In the MTHFR A1298C genotype distribution, no statistical significance was observed between the patient and control groups (p=0,058). The genotype distribution rates of the patient and control groups were close to each other. When the allele frequency distributions were examined, statistical significance was observed in the both MTHFR C677T and A1298C allele frequency distributions (respectively p<0,001, p=0,005). Serum homocysteine levels were measured as 19.41 ± 1.76 μmol/L in the control group and 24.63 ± 2.18 μmol/L in the patient group but no statistical significances were observed (p=0,065). When the significance of serum homocysteine ​​levels according to the genotype frequency distributions of MTHFR C677T and A1298C polymorphisms in the patient and control groups, a statistical significance was observed between the C677T genotype frequency distributions and homocysteine ​​levels (p=0,027). However, no statistical significance was observed between the A1298C genotype frequency distributions and homocysteine ​​levels (p=0,996).

Conclusion: In our study, it has been shown that the MTHFR 677TT genotype may play an important role in the pathogenesis of hypertension. It may be a new marker in the clinical evaluation of hypertension. It has also been shown that the MTHFR 677TT genotype causes an increase in homocysteine ​​level, and we believe that the treatment that lowers the homocysteine ​​level will be determined and the incidence of hypertension will decrease.

Amaç: Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir değiştirilebilir risk faktörüdür. Antihipertansif ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kan basıncının düşürülmesi hedef organ hasarını azaltabilmekte ve hastalık sonuçlarını engellemektedir. Homosistein kan plazmasında düşük mikromolar konsantrasyonlarda bulunan, protein kodlamayan, diyetsel olmayan yolla oluşan sülfürlü bir aminoasittir. Homosistein metabolizmasında ve rejenerasyonunda görevli önemli bir enzim olan MTHFR (5,10-metilentetrahidrofolatredüktaz) C677T ve A1298C gen varyasyonlarının etkisi kanser, miyokard infarktüs, diyabet, inme, renal hastalıklar, konjenital defektler, koroner kalp hastalığı, depresyon ve şizofreni gibi birçok hastalıkla ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda, hipertansiyon hastalarında MTHFR C677T ve A1298Cpolimorfizmleri ve homosistein serum düzeyi belirlenerek bu polimorfizmlerin homosistein serum seviyesi ve hipertansiyon üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Metod: Çalışmaya hipertansiyon tanılı 80 birey (41 kadın ve 39 erkek) ve sağlıklı 67 birey (36 kadın ve 31 erkek) dahil edilmiştir. Bireylerden alınan periferal kan örneklerinden genomik DNA izolasyonu yapılarak DNA konsantrasyonu ve saflığına nanometre cihazında bakıldı. Öncelikle MTHFR geni PZR (polimeraz zincir reaksiyonu) yöntemi ile çoğaltıldı. Sonra MTHFR geninin C677T ve A1298C polimorfizmlerine bakılması için RFLP (restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi) yöntemi ile kesim protokolü gerçekleştirildi ve polimorfizmler agaroz jel elektroforezinde saptandı. Bireylerin serum örneklerinde ELISA (enzime bağlı immunosorbent assay) yöntemi ile homosistein serum seviyeleri ölçüldü. Sonuçlar SPSS 22 programı ile analiz edildi ve p˂0,05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular: MTHFR C677T genotip dağılımı incelendiğinde hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel bir anlamlılık gözlendi (p<0,001). Kontrol grubunda en fazla CC (%61,80) genotipi gözlenirken, hasta grubunda ise en fazla TT (%79,60) genotipi gözlenmiştir. MTHFR A1298C genotip dağılımı incelendiğinde ise, hasta ve kontrol grupları arasında istatistiksel bir anlamlılık gözlenmemiştir (p=0,058). Hasta ve kontrol grupları genotip dağılımları incelendiğinde birbirine yakın oranlar olduğu görülmüştür. Allel frekans dağılımları incelendiğinde hem MTHFR C677T hem de A1298C allel frekansı dağılımlarında istatistiksel olarak anlamlılık gözlenmiştir (sırasıyla p<0,001, p=0,005). Kontrol grubundaki serum homosistein seviyeleri 19,41±1,76 μmol/L, hasta grubunda ise 24,63±2,18 μmol/L olarak bulunmuş olup istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir (p=0,065). Hasta ve kontrol gruplarında MTHFR C677T ve A1298Cpolimorfizmleri genotip frekans dağılımlarına göre serum homosistein seviyelerinin anlamlılığına bakıldığında C677Tgenotip frekans dağılımları ve homosistein seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık gözlenmiştir (p=0,027).Fakat, A1298C genotip frekansları ve homosistein seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlılık gözlemlenmemiştir(p=0,996).

Sonuç: Çalışmamızda MTHFR 677TT genotipinin, hipertansiyon patogenezinde önemli rol oynayabileceği gösterilmiştir. Hipertansiyonun klinik değerlendirilmesinde yeni bir belirteç olabilir. MTHFR 677TT genotipinin homosistein seviyesinde artışa neden olduğu da gösterilmiş olup, homosistein seviyesini düşürücü tedavilerin belirlenerek hipertansiyon insidansında azalma olacağı kanısındayız.