Türkiye'deki Akademisyenlerin İş Tatmini, Rol Stresi ve İşten Ayrılma Niyetlerinin İncelenmesi


Doğan A., Demir R., Türkmen E.

Yükseköğretim Dergisi/Journal of Higher Education (Turkey), vol.10, no.3, pp.340-355, 2020 (ESCI)

Abstract

Akademisyenler, her meslek grubunda olduğu gibi, görevlerini yerine getirirlerken çeşitli sorunlarla ve sıkıntılarla karşılaşmaktadırlar. Yaşanan bu sorunları ve sıkıntıları çözüp akademisyenlerin verimli ve huzurlu çalışabilmelerini sağlamak için öncelikle mevcut sorunların ve sıkıntıların neler olduğunu ortaya koyacak kapsamı geniş araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu noktadan hareketle bu araştırmada Türkiye’deki üniversitelerde çalışan akademik personelin sorunları arasında yer alan; iş tatmininin, işten ayrılma niyetinin ve rol streslerini oluşturan rol belirsizliğinin ve rol çatışmasının mevcut durumlarının belirlenmesi ve akademisyenlerin iş tatminlerinin, rol streslerinin ve işten ayrılma niyetlerinin, bu değişkenleri etkileyebilecek demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadıklarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, demografik değişkenlerin de kapsamlı olarak ele alınması hedeflenmiş ve cinsiyet, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, akademik unvan, akademisyenlik süresi, kurum kıdemi, üniversite türü, temel çalışma alanı, çalışılan birim, idari görev, yurtdışında akademik çalışmada bulunma, farklı üniversitede ders verme, son 3 yıldaki haftalık ortalama ders sayısı ve son 3 yıldaki yayın sayısı demografik değişkenleri bu doğrultuda incelenmiştir. Araştırmaya, Türkiye çapında 3578 akademisyen katılmıştır. Araştırma sonunda, akademisyenlerin iş tatmini seviyelerinin ve rol çatışmalarının orta düzeyde, rol belirsizliklerinin ve işten ayrılma niyetlerinin düşük düzeyde ve rol streslerinin de düşük ile orta düzey arasında olduğu bulunmuştur. Ayrıca akademisyenlerin iş tatminlerinin, rol streslerinin ve işten ayrılma niyetlerinin birçok demografik değişkene göre farklılaştığı sonucuna da ulaşılmıştır.