İspanya’da Milliyetçilik ve Tarihî Roman (1800-1870)


Creative Commons License

HORTA SANZ M. J.

SEFAD (Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dergisi), vol.37, pp.301-314, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

NATIONALISM AND HISTORIC NOVEL IN XIX CENTURY’S SPAIN Literature served as a fundamental “tool” when it came to creating nationalist myths. The nationalist liberals of the 19th century formed their canon taking control of all the culture which had been used in favour of absolute monarchies and they gave it a new meaning. At the same time, they encouraged the emergence of new works based on the ideology they defended. The Romantic Movement was one of the factors which collaborated most in uniting literature with nationalism. Novel immediately converted into the best artistic expression of state nationalism and into the simplest way to expand it among growing number of people. On the other hand, the relationship between history and literature had been strong since Ancient History. In this regard, historical novel in the 19th century is assumed to renovate this connection, but it also turned out to be a new artistic form which would make the past of nations public to readers in a pleasant way. Its objective was to raise interest in history combining credibility with entertainment, without just limiting itself to figures or dates.

Edebiyat, milliyetçi mitlerin yaratılmasında temel "araç" olarak kullanılmıştır. XIX. yüzyıldaki liberal milliyetçiler, mutlakiyetçi monarşilerin lehine kullanılmış olan bütün kültürleri sahiplenerek kendi kanonlarını oluşturmuşlar ve bunlara yeni bir anlam kazandırmışlardır. Aynı zamanda, onların savundukları ideolojinin temel alınması suretiyle yaratılan yeni eserlerin ortaya çıkmasını da desteklemişlerdir. Romantizm hareketi, edebiyat ile milliyetçiliğin birleştirilmesine en büyük katkıda bulunan etkenlerden biri olmuştur. Roman, çok geçmeden, devletin savunduğu milliyetçiliğin en güzel sanatsal ifadesine dönüşmüş ve büyüyen nüfusun arasında gittikçe yayılan en basit bir araç haline gelmiştir. Öte yandan, Tarih ile Edebiyat arasında Eski Çağlardan beri çok derin bir ilişki bulunmaktadır. Bu anlamda, XIX. yüzyıldaki tarihî romanlar bu ilişkiye bir yenilik getirmiş, ama aynı zamanda okuyuculara ulusların geçmişlerini hoş bir biçimde tanıtacak yepyeni bir sanat biçimi olmaya özenmiştir. Bunların amacı, yalnızca şahıslara ya da tarihlere bağlanmadan, gerçeklere benzerlik ile eğlendirme unsurunu birbirine katarak, tarihe karşı bir ilgi uyandırmak olmuştur.