TÜRKİYE’DE MULTİPL MYELOM’LU HASTALARDA GLUTATYON-S-TRANSFERAZ VE SİTOKROM P450 ENZİMİ GEN POLİMOFİZMİ İLİŞKİSİ


Creative Commons License

Sarybayev M., Beşışık S.

Tez, vol.2013, pp.1-68, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2013
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Tez
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1-68
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study is compared between diagnosed multiple myeloma patients and healthy individuals in terms of the CYP1A1 , GSTT1 , GSTM1, GSTP1 genotype Material and Methods : 243 patients who were followed and diagnosed multiple myeloma in The study Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Hematology , between 2000-2013 , and 149 healthy individuals were included in the control group . In this study, the mean age is similar between the study group were diagnosed MM patients and healthy individuals between the GSTP1, GSTM1, GSTT1 and CYP1A1 gene polymorphisms were evaluated. Results: GSTT1 null genotype status examination in the study group , 123 (50.7%) and 63 in the control group (42.3% ) were found and no significant difference was found between the two groups . (P = 0.0492 ) . In patients with GSTP1 genotype significantly higher than the control group (p = 0.0498) , GSTP1 AG genotype was higher in the control group (p = 0.0475 ) . GSTP1 GG genotype in patients compared to control group was statistically significant (p = 0.0374 ) . M1/m1 CYP1A1 genotype and patients in the control group were statistically significant difference between groups (p = 0.0325 ) . Between the study group and the control group with statistically significant allele (p = 0.0465 ) difference was found . Allele G , W , and m1 allele was not statistically significant difference in allele . ( p = 0.0527 ) ( P = 0.1210 ) ( p = 0.0501 ) Conclusion: In our study, patients with MM GSTM1, GSTT1, GSTP1, of biotransformation enzymes CYP 1A1 genotyping was performed. GSTT1 null genotype with susceptibility status mm and alleles of GSTP1 statistically significant correlation was found, a statistical association between GSTM1 and CYP1A1 gene polymorphisms were detected. These data GSTT1 null genotype and GSTP1 alleles of the disease may increase the risk shows, but this study to be the first on the subject, another study Lack of us, in our study of different populations more than the group of patients where new work should be supported by suggesting that.

Amaç: Çalışmanın amacı multiple myelom tanısı konmuş hastalar ile sağlıklı bireyler arasında CYP1A1, GSTT1, GSTM1, GSTP1 genotipi açısından kıyaslanmasıdır. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hemotoloji Bilim Dalı tarafından takip edilen ve 2000-2013 tarihleri arasında multiple myelom tanısı konmuş 243 hasta ve kontrol grubuna 149 sağlıklı birey dahil edildi. Çalışmada yaş ortalamaları arasında benzer olan MM tanısı konmuş çalışma grubu ve sağlıklı bireyler arasında GSTP1, GSTM1, GSTT1 ve CYP1A1 gen polimorfizmi değerlendirildi. Bulgular: GSTT1 null genotipi durumu incelemesinde çalışma grubunda; 123’ü (%50.7) ve kontrol grubunda 63’ü (%42.3) bulunmuştur ve her iki grup arasında  anlamlı bir fark bulunmuştur.(p=0.0492). Hasta grubunda GSTP1 AA genotipi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak daha yüksek bulunurken (p=0.0498), GSTP1 AG genotipi kontrol grubunda daha yüksek bulunmuştur (p=0.0475). Hasta grubunda GSTP1 GG genotipi kontrol grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0.0374). Kontrol gurubunda CYP1A1 m1/m1 genotipi ile hasta grubu arasında istatistiksel farklılık bulundu(p=0.0325). Çalışma grubu ve kontrol grubu arasında istatistiksel anlamda A Allelinde (p=0.0465) fark bulunmuştur. G Allelinde, W Allelinde ve m1 Allelinde istatistiksel anlamda fark bulunmamıştır. (p=0.0527) (p=0.1210) (p=0.0501) Sonuç: Çalışmamızda MM’lı hastalarda GSTM1, GSTT1, GSTP1, CYP 1A1 biyotransformasyon enzimlerinin genotiplemesi yapıldı. MM’ya yatkınlık durumu ile GSTT1 null genotipi ve GSTP1 A alleli arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunurken, GSTM1 ve CYP1A1 gen polimorfizmleri arasında istatistiksel bir ilişki saptanamadı. Bu veriler GSTT1 null genotipi ve GSTP1 A allelinin hastalık riskini artırabileceğini göstermektedir fakat bu çalışmanın ilk olması, konu ile ilgili başka bir çalışmanın olmaması, bize çalışmamızın çeşitli populasyonlarda daha fazla hasta grubunun yer aldığı yeni çalışmalar ile desteklenmesi gerektiğini düşündürmektedir.