Ameliyat Öncesi Bulgulara Göre Lobektomiye Uygun Olarak Değerlendirilen 1-4 Cm Papiller Tiroid Kanserinde Ameliyat Sonrası Bulgulara Göre Tamamlayıcı Tiroidektomi Olasılığı


Creative Commons License

Atalay H. B., Doylu A., İşcan A. Y., Sormaz İ. C., Tunca F.

10. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 March 2021, pp.63

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.63
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Amerikan Tiroid Birliği 2015 rehberine göre ameliyat öncesi klinik bulgulara değerlendirildiğinde

lobektomiye uygun olduğu düşünülen 1-4 cm arası papiller tiroid kanserinde ameliyat sonrası bulgular

nedeniyle radyoaktif iyod (RAI) ablasyon tedavisi ve tamamlayıcı tiroidektomi (TT) gerekliliği oranı

araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endokrin Cerrahi kliniğinde Ocak

2010 ve Aralık 2020 arasında tiroidektomi uygulanan 542 papiller tiroid kanseri (PTK) olgusunun verileri

retrospektif olarak incelendi. Çalışmaya 1-4 cm arası PTK saptanan ve ameliyat öncesi bulgulara göre

lobektomiye uygun olarak değerlendirilen 239 hasta dahil edildi. Tüm hastalarda total tiroidektomi ve

133 (%43) hastada ise ek olarak ipsilateral proflaktik santral diseksiyon (PSD) uygulandı. Histopatolojik

incelemede santral lenf bezi metastazı,mikroskopik tiroid dışı yayılım,vasküler invazyon ve agresif

histoloji RAI ablasyon tedavisi endikasyonları olarak tanımlandı.Total tiroidektomi ve/veya PSD

uygulanan bu hasta grubunda lobektomi yapılmış olması halinde histopatolojik bulgulara göre RAI

ablasyon tedavisi ve TT endikasyonu olasılığı belirlendi. Ayrıca karşı lobda multifokal tümör oranı da

araştırıldı.

Bulgular: Histopatolojik incelemede 62 (%21) hastada vasküler invazyon, 18’inde (%6.1) mikroskopik

tiroid dışı yayılım, 18’inde (%6.1) agresif histoloji ve 129 (%44) hastada ise karşı lobda tümör odağı

saptandı.PSD uygulanan 133 hastanın 42’sinde (%31) santral lenf bezi metastazı saptandı. Ameliyat

öncesi bulgulara lobektomiye uygun olarak değerlendirilen 239 hastada lobektomi yapılmış olması

halinde ameliyat sonrası bulgulara göre RAI ablasyon tedavisine olanak sağlamak için 91/239 (%31)

hastada TT gerekli olacağı bulundu. Ayrıca lobektomi uygulanmış olması durumunda karşı lobda tümör

odağı kalma oranı %44 saptandı.

Sonuç: Ameliyat öncesi bulgulara göre lobektomi yeterli cerrahi olarak değerlendirilen ve lobektomi

uygulanan 1-4 cm PTK’li hastaların yaklaşık 1/3ünde histopatolojik bulgulara göre tamamlayıcı

tiroidektomi gerekebilir ve yaklaşık %40’ında karşı lobda tümör odağı kalabilir.

Anahtar Kelimeler: tiroid papiller kanser, tiroid lobektomi, tamamlayıcı tiroidektomi