Premenopozal Adneksiyal Kitlelerin Ayırıcı Tanısında He4 Ün Rolü


Creative Commons License

Demirkıran F.

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2020, ss.389

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.389

Özet

Premenopozal Adneksiyal Kitlelerin Ayırıcı Tanısında He4  Ün Rolü 

 

Dr. Nil Atakul1   Prof Dr  Fuat Demirkıran2 

 

1Sağlık Bilimleri Üniversitsi Ġstanbul Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi 2CerrahpaĢa Tıp Fakültesi, Jinekolojik Onkoloji Anabilim Dalı *Corresponding author: Nil Atakul 

 

Özet 

 Amaç: Adneksiyal kitlesi olan hastalarda epididymal protein (HE4)‟ün plazma seviyesini araĢtırmak ve malign adneksiyal kitlelerin ayırıcı tanısında klinik uygulanabilirliğini irdelemektir. Ayrıca bu belirtecin CA 125 tümör belirtecine üstünlüğü olup olmadığı araĢtırılacaktır. Hastalar ve Yöntem: Ġstanbul Üniversitesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji ve Genel Jinekoloji servislerinde opere edilen 70 menopoz öncesi dönemdeki hasta çalıĢma kapsamına alındı (yaĢ 16-50). Operasyondan önceki on gün içinde tüm hastalardan venöz kan örnekleri alındı. Alınan kanların serumları ayrıldı ve her bir hastaya ait serumda CA 125, CA 19.9 ve HE4 gibi tümör belirteç düzeyleri arastırıldı. Serum HE 4 düzeyleri enzim iĢaretli Immun yöntem (Enzyme linked immunassay;Elisa) kullanılarak belirlendi. Sonuçlar %95'lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Malign adneksiyal kitlelerin histolojik dağılımına bakıldığında; kitlelerin 20'sinin (%55) seröz kistadenokarsinom, 4‟ ünün (%11) müsinöz kistadenokarsinom, 3„ünün (%8) endometrioid adenokarsinom, 4‟ ünün (%11) metastatik tümör, 2‟ sinin (%5) sex kord stromal tümör, 3‟ünün (%8) malign germ hücreli tümör olduğu görüldü. Hastaların ortalama yaĢı malign grupta 34.08 ± 9,19, selim grupta 33.44 ± 10,46 saptandı. Malign ve benign gruplar arasında yaĢ ve boyut bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur p>0.05 Malign grubun Ca125 ve HE4 değerleri benign gruba göre anlamlı derecede daha fazlaydı p<0.001. Epitheliyal malign ve non epitheliyal malign gruplar arasında yaĢ ve boyut bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı.p>0.05. Sonuçlar: CA 125 ve HE4 proteinlerinin malign over tümörlerinde anlamlı olarak yükseldiğini gösterdik. HE4 proteininin malign ve selim tümör ayırımında menapoz öncesi hastalarda CA 125‟ e göre daha özgüllüğü olduğunu gösterdik. Sonuçlarımız, klinisyenlerin reprodüktif dönem kadınlarda ĢiĢkinlik, karın veya pelvik ağrı veya anormal kanama gibi over kanseri semptomlarına pelvik kitle eĢlik ediyorsa serum HE4 seviyelerine, serum CA 125 düzeylerinden daha fazla güvenilir bir belirteç olarak değerlendirmeleri gerektiğini öngörmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Premenopozal Adneksiyal Kitle, He4