Polikuad'lı Travoprost, Benzalkonyum Klorid'li Latanoprost, Purite'lı Brimonidin ve Prezervansız Taflfluprost'un Oküler Yüzey Üzerine Etkileri: Tavşan Oküler Yüzey Çalışması


SEÇKİN İ.

Turkiye Klinikleri J Ophthalmol, vol.26, no.3, pp.149-161, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 26 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Turkiye Klinikleri J Ophthalmol
  • Page Numbers: pp.149-161

Abstract

Burcu GÖRGÜLÜ ŞAHİN,a

Özcan OCAKOĞLU,b

İsmail SEÇKİN,c

Sibel DEMİRCİ DELİPINAR,c

Tuğba EKİZ YILMAZ,c

Belisa KALECİc

 

ABS TRACT Objective: Evaluation of cytotoxic effects of antiglaucomatous agents with different preservatives,

and preservative-free agent on rabbit ocular surface. Material and Methods: Twenty-five adult

male New Zealand albino rabbits were randomized into groups of 5. These groups received daily instillation

of %0,9 isotonic solution (saline solution), preservative-free tafluprost %0,0015 (Saflutan®), brimonidin

%0,1 preserved with %0,15 Purite (Alphagan P®), travoprost %0,004 preserved with %0,001

Poliquad (Travatan®), and latanoprost %0.005 preserved with %0.02 BAC (Xalatan®) respectively, over a

28-day period. After enucleation, corneal epithelium and conjunctival goblet cells were examined by light

microscopy. Inflammatory and apoptotic changes in corneal epithelium and conjunctiva-associated lymphoid

tissue (CALT) were analysed immunohistochemically. The results were reported as ± standard deviation

from the mean. Group results were compared through One-way ANOVA. Significance level was

p<0.05. Statistical analyses were caried out using GraphPad software. Results: Corneal epithelial changes

and corneal stromal edema were detected to be more prominent in latanoprost-BAC group under light microscopy.

The number of goblet cells in the BAC-latanoprost group was significantly lower than that in

the control, preservative-free tafluprost and Poliquad-travoprost groups (p<0.05). The number of goblet

cells were found to be significantly higher in preservative-free tafluprost group compared to other groups

(p<0.05). Immunohistochemical examination revealed that the number of inflammatory cells in both

corneal epithelium and CALT were significantly higher in all preservative containing groups (p<0.05). In

BAC-latanoprost and Purite-brimonidine groups, a significant increase in apoptotic cell count was observed

(p<0.05). Conclusions: The findings indicate that the preservatives can cause corneal epithelium toxicity,

a decrease in the number of goblet cells in conjunctiva and an increase in inflammatory reactions

and apoptotic changes in the cornea and CALT.

Keywords: Benzalkonium compounds; glaucoma; goblet cells; polyquaternium 1; tafluprost

Polikuad’lı Travoprost, Benzalkonyum Klorid’li

Latanoprost, Purite’lı Brimonidin ve Prezervansız

Tafluprost’un Oküler Yüzey Üzerine Etkileri:

Tavşan Oküler Yüzey Çalışması

Burcu GÖRGÜLÜ ŞAHİN,a

Özcan OCAKOĞLU,b

İsmail SEÇKİN,c

Sibel DEMİRCİ DELİPINAR,c

Tuğba EKİZ YILMAZ,c

Belisa KALECİc

ÖZET Amaç: Farklı prezervan maddeler içeren antiglokomatöz damlalar ile prezervansız damlanın tavşan

oküler yüzeyi üzerindeki sitotoksik etkilerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Yirmi beş adet erkek

erişkin Yeni Zelanda beyaz tavşan 5 gruba ayrıldı. Gruplara izotonik %0,9 solüsyon (serum fizyolojik), prezervan

içermeyen tafluprost %0,0015 (Saflutan®), %0,15 Purite içeren brimonidin %0,1 (Alphagan P®),

%0,001 Polikuad içeren travoprost %0,004 (Travatan®) ve %0,02 BAK içeren latanoprost %0,005 (Xalatan

®) tedavi dozunda 28 gün süreyle uygulandı. Enükleasyon yapıldıktan sonra kornea dokusu ve konjonktiva

goblet hücreleri ışık mikroskopisiyle incelendi. Kornea epiteli ve konjonktiva ilişkili lenfoid dokuda

(CALT) inflamasyon ve apoptoz bulguları immünohistokimyasal olarak araştırıldı. Sonuçlar ortalama±standart

sapma olarak belirtildi. Gruplar arasındaki karşılaştırmalar için One-way ANOVA testi kullanıldı.

p<0,05 anlamlı olarak kabul edildi. İstatistiksel analiz GraphPad programı kullanılarak yapıldı. Bulgular: Işık

mikroskopisinde, BAK-latanoprost grubunda kornea epitel değişiklikleri ve stroma ödemi daha belirgindi.

BAK-latanoprost grubundaki goblet hücre sayısı kontrol, Polikuad-travoprost ve prezervan içermeyen tafluprost

grupları ile karşılaştırıldığında anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,05). Prezervan içermeyen tafluprost

grubunda goblet hücre sayısının diğer gruplara göre yüksek olduğu görüldü (p<0,05).

İmmünohistokimyasal incelemede, kornea epiteli ve CALT’da inflamatuar hücre sayısı, prezervan içeren

tüm gruplarda anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0,05). BAK-latanoprost ve Purite-brimonidin gruplarında

apoptotik hücre sayısında artış izlendi (p<0,05). Sonuç: Bu bulgular, prezervan maddelerin kornea

epitelinde toksisiteye, konjonktivada goblet hücre sayısında azalmaya, kornea ve CALT’da inflamatuar reaksiyon

artışına ve apoptotik değişikliklere neden olabileceğini göstermektedir.

Anah tar Ke li me ler: Benzalkonyum bileşikleri; glokom; goblet hücreleri; polikuaternium 1; tafluprost