Üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışları


Creative Commons License

Kaya H., Turan N., Keskin Ö., Tencere Z., Uzun E., Demir G., ...More

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, no.1, pp.35-42, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Rational Drug Usage Behavior of University Students

Objective: The aim of this study was to determine rational drug usage behaviour of university students.

Method: The population of this study, which had a descriptive crosssectional design, comprised university students who stayed in a woman dorm and a men dorm, the sampling group was formed by 466 university students who were selected by means of convenience sampling. Prior to the initiation of the study, related permissions were taken from the institutions and informed consents were obtained from university students. Data were collected “Student Information Form” which contained individual characteristics and rational drug usage by face to face meetings. Data were analysed using median, percentage and chi-square.

Results: 50% of the students were women, their mean age was 21.73±2.68 years, 38.6% of the students were in social science, 86.5% of the students had health insurance, 64.4% did not use smoke cigarettes/alcohol and 89.5% of the students had any chronic disease  were determined.  35.4% of the students did not take drug with a prescription and 9.4% of the students did not read drugs prescribed,18.2% the students did not tak  the drug timely, 25.7% of the students change drug dose by himself/herself and 27% of the students use drug with advice. Sex, marital status, family types variables were found that rational drug usage behaviour affected statistical significance.

Conclusion: There are some deficiencies about rational drug usage of the students. According these results, it is suggested to improve rational drug usage about creation of guidence and counseling program.

Keywords: Rational drug usage; drugs;.university students

Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini; bir kız ve bir erkek yurdunda kalan üniversite öğrencileri, örneklemini ise rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 466 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmaya başlamadan önce kurumlardan ve üniversite öğrencilerinden bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Veriler, bireysel özellikleri ve akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemeye yönelik sorulardan oluşan “Öğrenci Tanıtım Formu” ile yüz yüze görüşerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama,  yüzdelik ve ki-kare testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %50’sinin kız, yaş ortalamasının 21.73±2.68, %38.6’sının sosyal bilimlerde öğrenim gördüğü, %86.5’inin sağlık güvencesinin olduğu, %64.4’ünün sigara/alkol kullanmadığı ve %89.5’inin herhangi bir kronik hastalığının olmadığı belirlenmiştir. %35.4’ünün ilacı reçete ile almadığı, %9.4’ünün ilacın reçetesini okumadığı, %18.2’sinin ilacını zamanında almadığı, %25.7’sinin ilacın dozunda değişiklik yaptığı ve %27’sinin tavsiye ile ilaç kullandığı, cinsiyet, medeni durum, aile tipi değişkenlerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde etkilediği saptanmıştır (p<0.05).

Sonuçlar: Öğrencilerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bazı yetersizlikler vardır. Bu sonuçlar doğrultusunda akılcı ilaç kullanma davranışlarını arttırmaya yönelik rehberlik ve danışmanlık programlarının oluşturulması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akılcı ilaç kullanma; ilaçlar; üniversite öğrencileri.