Dirençli epilepsi olgularında atlanmaması gereken bir tanı: Konjenital glikozilasyon defektleri


Creative Commons License

Yıldırım B. T., Aslanger A. D., Şengenç E., Karaca M., Selamioğlu A., Yeşil Sayın G.

14. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 22 November 2020, pp.76

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.76
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:  Konjenital  glikozilasyon  defektleri  (CDG);  glikanların  sentezinde  ve/veya  diğer  bileşiklere  bağlanmasında  çeşitli basamaklarda defektler nedeniyle oluşan, çoğunlukla otozomal resesif kalıtılan bir grup doğumsal metabolizma hastalığıdır. Psiko-sosyal-motor gerilik (PSMG), büyüme-gelişme geriliği, fasiyal dismorfizm, endokrin ve koagülasyon anomalileri izlenebilir. Epilepsi, PSMG ve mikrosefali bulgularıyla incelenirken CDG tanısı alan olgumuzu, epilepsi varlığında CDG’nin dışlanması gerektiğini vurgulamak için sunmayı hedefledik.


Olgu: 2. derece kuzen evliliğinden doğan olgumuz; 9. ayda başlayan febril konvülziyonlar sonrası PSMG ve mikrosefali bulgularıyla tarafımıza yönlendirilmiştir. Kraniyal MR ve ön metabolik testleri normal olan olguda tüm ekzom analizinde (WES) ALG1 geninde c.1076C>T (p.Ser359Leu) değişimi homozigot olarak saptanmıştır. Literatürde CDG ile ilişkilendirilmiş olan bu mutasyonun saptanması üzerine transferrin izoelektrik fokuslama yöntemiyle yapılan karbonhidratı eksik transferrin (CDT) analizi, CDG tip 1’le uyumlu bulunmuş; olgumuzun ALG1 geni ilişkili CDG1K tanısı kesinleşmiştir.

Sonuç: CDG1K, nörolojik bulguların ön planda olduğu; epilepsi, hipotoni, mikrosefali, ağır psikomotor ve mental retardasyonun gözlendiği bir glikozilasyon defekti tipidir. CDG fenotipik olarak heterojenite gösteren bir hastalık grubudur. CDG1K’da sık izlenen bulgulardan olan intrauterin büyüme kısıtlılığı, infantil hipotoni, serebral/serebellar atrofi, dismorfizm, göz bulguları olgumuzda gözlenmemiştir. İnfantil başlangıçlı epilepsiyle başvuran olgularda ayırıcı tanıda yer alan CDG açısından CDT analizi yapılmalı, sonuca göre hedef gen analizi/CDG paneli, CDT’de patoloji saptanmayan olgularda ise WES analizi planlanmalıdır.