E-Advisory Based Analysis of Student Expressions throughout the University Courses’ Registration Period on Digital Media


Creative Commons License

KAYSİ F. , GÜROL A.

Journal of Education and Practice, vol.7, no.9, pp.73-81, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 9
  • Publication Date: 2016
  • Title of Journal : Journal of Education and Practice
  • Page Numbers: pp.73-81

Abstract

One other factor that determines university characteristics is the present students receiving education. Especially the feeling of content or the difficulty that students encounter during the registration period at the beginning of the term is strictly crucial for them. Internet based solutions have been offered rather than the other methods that students resorted to solve their problems at the university campus. Along with the 24 hour open automations system in which the advisor and students can communicate, advisors can be contacted through e-mail and social media accounts. The purpose of this study is to examine student opinions which they express to their advisors during the registration period. The study was conducted with the qualitative research method. The case study design was used in the study and data were collected with the criterion sampling method which is one of the purposeful sampling methods. The data were collected from the texts on the automation software, e-mails, Whatsapp, Facebook and the program website with the permission of students and advisors. The required permissions were received from Yıldız Technical University Institute of Social Sciences before conducting the study. Tacit consents were received from the individuals whose data were to be used in the study. The collected data were analyzed through the content analysis method by the two researchers. The data were also analyzed with the MAXQDA 11 software. The findings were sent to 15 participants via e-mail in order to receive participant confirmation. The themes for the study were “Elective and Unavailable Courses, Faulty-Deficient Course Selection, Courses, Fees and GPA“. According to the results, there are fewer messages where the texts can be read by everyone and a high number of similar or same problems are expressed in conversations that take place between the advisor and the students. In addition, some students, however low in number, were observed to complain about issues that have previously been offered with explanations about what to do. Thus, it was concluded that these students did not read about the shared issues. The key roles in such technology-based courses are the expressions, attitudes and behaviors of the advisor.

Üniversitelerin niteliğini belirleyen önemli bir etken de, hali hazırda üniversitede öğrenim gören öğrencilerdir. Özellikle dönem başındaki ders kayıtlarında öğrencilerin yaşadıkları memnuniyet veya sorunlar bazen kendileri açısından büyük önem arz etmektedir. Önceleri öğrencilerin üniversite kampüslerine gelerek sorunlarını çözmeye çalıştıkları yöntemler yerine internet tabanlı çözümler sunmaya başlamışlardır. Ders kayıtları sürecinde danışman ve öğrencilerin otomasyon sisteminde 24 saat yazışabildikleri ortamlara ek olarak, danışmanlara e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden de erişim sağlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin danışmanlarıyla yaptıkları ve ders kayıt sürecinde belirttikleri görüşlerinin incelenmesidir. Çalışma nitel araştırma yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada durum çalışması deseni kullanılmış ve amaçlı örneklem çeşitlerinden ölçüt örneklem ile veriler toplanmıştır. Çalışmadaki veriler, öğrenciler ve danışmanları arasındaki ders otomasyon yazılımı, e-posta, Whatsapp, Facebook ve program internet sayfasındaki yazışmalar toplanmıştır. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile iki araştırmacı tarafından analiz edilmiştir. Veriler ayrıca MAXQDA 11 yazılımı ile de analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular katılımcı teyidi için 15 katılımcıya e-posta üzerinden gönderilmiştir. Çalışma sürecinde elde edilen temalar “Seçmeli ve Açılmayan Dersler, Hatalı-Eksik Ders Seçimi, Dersler, Harçlar ve AGNO” şeklindedir. Elde edilen bazı sonuçlar yazılan mesajların herkes tarafından görüldüğü ortamlarda daha az sayıda mesajın olduğu ve yazılan mesajların sadece danışman ve yazan kişi arasında olduğu ortamlarda çok sayıda benzer veya aynı sorunun belirtildiği şeklindedir. Bununla birlikte daha önce nasıl yapılması gerektiği hakkında geniş bilgilendirmelerin olduğu konularda, az sayıda da olsa bazı öğrencilerin benzer durumlardan şikâyet ettikleri belirlenmiştir. Bu nedenle bu öğrencilerin, paylaşılan durumları okumadığı sonucu elde edilmiştir. Bu tür teknoloji tabanlı görüşmelerde kilit rol danışman hocaların ifade, tutum ve davranışlarıdır.