Zooplankton abundance in the lower Sakarya River Basin (Turkey): Impact of environmental variables


DORAK Z.

JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT, cilt.19, ss.1-22, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 19 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: JOURNAL OF THE BLACK SEA/MEDITERRANEAN ENVIRONMENT
  • Sayfa Sayıları: ss.1-22

Özet

Bu çalışmada Şubat 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında mevsimsel olarak kirlenmiş aşağı Sakarya Nehri Havzası’nda zooplankton kommunite yapısı ve çeşitliliği incelenmiştir. Ölçülen çevresel değişkenler nehir akışı, su sıcaklığı, elektriksel iletkenlik, çözünmüş oksijen, pH, askıda katı madde, klorofil a ve besin tuzları (NO2-N, NO3-N, SiO2, PO4-P,TP)’dır. Çevresel değişkenler ve zooplankton arasındaki ilişki istatiksel olarak test edildi. Belirlenen çevresel parametreler tespit edilen türlerin yaşam alanı seçimi için uygun aralıklarda bulunmuştur. Çalışma alanında suyun fizikokimyasal özellikleri açısından onaylanacak şekilde çoğunluğu ötrofik suların göstergesi olan otuziki zooplankton taksası belirlenmiştir. Rotiferler en bol bulunan grup olmuştur (%96.4), bunu kopepodlar (%2.7) ve kladoserler (%1.0) takip etmiştir. Baskın taksalar rotiferlerden Brachionus budapestinensis Daday, Keratella cochlearis (Gosse), Polyarthra vulgaris (Carlin), Synchaeta oblonga Ehrenberg and Trichocerca ruttneri Donner; kopepodlardan kopepod nauplii ve kladoserlerden Bosmina longirostris (Müller) olmuştur. İstasyonlara göre, zooplankton bolluğu ve çevresel parametreler mevsimsel değişim göstermiştir. Genel olarak, yüksek zooplankton bolluğu ve yüksek sıcaklıklarda daha yüksek bir zooplankton çeşitlilik indeksi ile sonuçlanmıştır. İstatiksel analizler, çalışma alanında rotiferlerin ve toplam zooplanktonun çevresel parametrelerle, özellikle de su sıcaklığı ve besin tuzları ile kuvvetli ilişkide olduğunu göstermiştir. Kirliliğin derecesi çalışma alanı boyunca planktonun nitelik ve niceliğini belirler. Bu nedenle, çalışma alanının zooplankton faunasının ve dolayısıyla besin ağının biyoçeşitliliğini korumak için atık sular kontrol edilmeli ve kirlilik önlenmelidir. Belirlenen tüm zooplankton türleri çalışma alanı için ilk kayıttır.

In the present study the community structure and diversity of zooplankton were investigated seasonally in the polluted water of the lower Sakarya River Basin during February 2008-January 2009. The environmental variables measured were river flow, water temperature, conductivity, dissolved oxygen, pH, suspended particulate matter, chlorophyll a and nutrients (NO2-N, NO3-N, SiO2, PO4-P, TP). Determined environmental parameters were at the suitable intervals for habitat choice of identified zooplankton species. Thirty-two zooplankton taxa were determined , which were mostly indicators of eutrophic water of the study area. Rotifera was the most abundant group (96.4%), followed by Copepoda (2.7%) and Cladocera (1.0%). The dominant taxa were Brachionus budapestinensis Daday, Keratella cochlearis (Gosse), Polyarthra vulgaris (Carlin), Synchaeta oblonga Ehrenberg and Trichocerca ruttneri Donner from Rotifera, Copepod nauplii from Copepoda and Bosmina longirostris (Müller) from Cladocera. Depending on the station, zooplankton abundance and environmental parameters showed seasonal variation. Generally, higher zooplankton abundance and higher temperature resulted in a higher zooplankton diversity index. Statistical analyses indicated that rotifers and total zooplankton were highly associated with environmental parameters, especially water temperature and nutrients. Degree of pollution determines the quality as well as the quantity of plankton in the study area. Consequently, waste waters should be controlled, and pollution must be prevented to conserve biodiversity of zooplankton fauna and in consequence food web of the study area. All zooplankton species identified were the first records for the study area.