TESTING AND EVALUATION PASSING FROM TEACHING PARADIGM TO LEARNING PARADIGM


YAVUZ KIRIK M.

1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE SOCIOLOGY OF EDUCATION, Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2012, pp.163

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.163
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Abstract

 

Standardization or harmonization of quality in higher education has been evaluated according to The Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG) developed and reported by European Association for Quality Assurance in Higher Education. Attainment of the quality standards of European Higher Education Area (EHEA) enforced by Bologna Process requires changing and improving the teaching/learning content and methods.

Concerning the key objectives of transparency, mobility and comparability of higher education institutions, it is indispensable to determine the teaching content and practices, agreed standards/objectives and learning outcomes for constructing the valid assessment methods to measure the degree of quality of teaching programs. The shift from teaching paradigm to learning paradigm for ensuring the educational quality requires transformation or adaptation of the teaching methods. This means that assessment tasks and practices have to be transformed into teaching /learning tasks and practices.

The purpose of this study is to discuss the ways to convert the assessment tasks and practices into teaching /learning tasks and practices through examples to meet the requirements of educational quality, outlined above, concerning the educational restructuring process. The main purpose of the study is going to be supported by discussing how the process-oriented, performance-based –valid- assessment techniques/tasks are identified, adapted or designed with the help of examples to equip university students with knowledge, skills and competencies defined in accordance with established objectives and criteria associated with a scientific field.  

 

 

Key Words: Teaching Paradigm, Learning Paradigm, Assessment/Learning Tasks and TechniqueS

ÖĞRETME PARADİGMASINDAN ÖĞRENME PARADİGMASINA GEÇİŞTE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

Yrd. Doç. Dr. Muazzez Yavuz Kırık (*)

 

Özet

 

Bolonya süreci bağlamında yükseköğretimde niteliğe yönelik standardizasyon çalışmalarının değerlendirilmesi ‘Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvence Birliği’nin oluşturduğu Avrupa yükseköğretim alanında kalite güvence ilke ve standartlarına göre yapılmaktadır.  Bolonya sürecinde belirlenen Avrupa’da yükseköğretimin niteliğine yönelik standartların sağlanması, öğretim içerik ve yöntemlerinin de bu doğrultuda dönüştürülmesini gerektirmektedir.

Niteliklerin karşılaştırılabilir, şeffaf ve gözlenebilir olmalarına ilişkin gereklilik çözümlemesi öğretim içerik ve uygulamalarının, hedef ve öğrenme çıktılarının belirlenmesi ve bunlarda ortaklık sağlanmasını ve niteliğin geçerli yöntemlerle ölçülebilir olmasını zorunlu kılmıştır. Nitelikli eğitim bağlamında öğretme paradigmasının öğrenme paradigmasına dönüşmesi, öğretim yöntemlerinin değiştirilmesini, dolayısıyla ölçme değerlendirme etkinliklerinin öğrenme etkinliğine dönüştürülmesini gerektirmektedir.

Bu çalışmanın amacı, yukarıda özetlenen nitelikli eğitimin gerekliliklerini yerine getirmeye yönelik yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda üniversitelerde ölçme değerlendirme etkinliklerinin birer öğrenme etkinliğine nasıl dönüştürüleceğini örnekler üzerinden tartışmaktır. Üniversite öğrencilerine her bir bilimsel alanla ilintili tanımlanan bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandırmak üzere belirlenen amaç ve ölçütler doğrultusunda süreç odaklı, performansa dayalı –geçerli- ölçme değerlendirme teknik ve etkinliklerinin nasıl belirlenebileceği, uyarlanabileceği ya da oluşturulabileceği örneklerle tartışılarak çalışmanın temel amacı desteklenecektir.

Anahtar Sözcükler: Öğretme Paradigması, Öğrenme Paradigması, Ölçme Değerlendirme/Öğrenme Teknik ve Etkinlikleri* İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi ABD

   E-posta      yavuzk@istanbul.edu.tr

                       miagor@gmail.com

   Telefon      0530 288  99 81