Effects of ?-lipoic acid on tissue oxidative stress parameters in experimental hypothyroidism.


Creative Commons License

BAKİ A. M., AYDIN A. F., VURAL P., SOLUK TEKKEŞİN M., OLGAÇ N. V., ABBASOĞLU S., ...More

The 43th FEBS Congress,, Prag, Czech Republic, 7 - 12 July 2018, vol.P.09-061, pp.61

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: P.09-061
  • City: Prag
  • Country: Czech Republic
  • Page Numbers: pp.61
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

The purpose of the study was to to investigate the effects of α-lipoic acid (ALA) on prooxidant-antioxidant balance in liver, kidney and brain tissues, as well as liver and kidney function tests in experimental hypothyroidism.

For the evaluation of prooxidant-antioxidant balance, reactive oxygen species (ROS), malondialdehyde (MDA), protein carbonyl (PC), ferric reducing antioxidant power (FRAP), glutathione (GSH) levels, and superoxide dismutase, catalase and glutathione peroxidase activities were measured. Histopathological examinations were also fulfiled. Hypothyroidism was induced by the administration of propylthiouracil (PTU, 500 mg/L) in drinking water for 10 weeks. The ALA [100 mg/kg/day; % 0.2 (w/w) in diet] was administered in last 5 weeks of experimental period. 

Increased oxidative stress in brain tissue of hypothyroid rats was observed. Significant increases ROS, MDA, PC levels were found in brain of hypothyroid rats. Also SOD activity  decreased. ALA treatment lowered ROS, MDA, PC, GSH levels, however the decrease in ROS levels was not statistically significant in brain tissue. Effects of oxidative stress on Liver and kidney tissues were not found. ALA treatment significantly reduced ROS levels in the liver, increased FRAP and GSH levels in the kidney. Serum liver function test did not alter otherwise urea and creatinine levels increased in hypothyroid rats. ALA administration resulted in a significant increase in ALT activity.

Our results indicate that ALA treatment is effective in the improvement of the changes in prooxidant-antioxidant balance andmay be usefulas supportive agent for the treatment of hypotyroidism.

Çalışmamızda  amacımız, deneysel hipotiroidi oluşturulan sıçanlarda karaciğer, böbrek ve beyin dokularında α-lipoik asit (ALA) 'nın prooksidan-antioksidan denge üzerindeki etkileri ile  karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerini incelemektir.

Çalışmamızda prooksidan-antioksidan denge göstergeleri olan reaktif oksijen türleri (ROS), malondialdehit (MDA), protein karbonil (PK), total antioksidan kapasite ve glutatyon düzeyleri ile süperoksit dismutaz, katalaz ve glutatyon peroksidaz aktiviteleri incelendi. Ayrıca, histopatolojik incelemeler yapıldı. Hipotiroidi tablosu oluşturmak için PTU (500 mg/L) 10 hafta boyunca içme suyunda uygulandı. ALA [100 mg/kg/gün; % 0.2 (w/w); diyette]  deney süresinin son 5 haftasında uygulandı.

Hipotiroidili sıçanların özellikle beyin dokusunda oksidatif stresin arttığı gözlendi. Hipotiroidili sıçanlarda beyinde ROS, MDA, PC düzeylerinde anlamlı artış bulundu. Ayrıca SOD aktivitesi azaldı. ALA tedavisi beyinde ROS, MDA, PC, GSH düzeylerini düşürürken,  ROS düzeylerindeki azalma istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı. Karaciğer ve böbrek dokularında ise oksidatif stresin etkisi bulunmadı. ALA tedavisi, karaciğerde ROS düzeylerini anlamlı olarak azalttı, böbrekte ise FRAP ve GSH düzeylerini azalttı. Hipotiroidili sıçanlarda karaciğer fonksiyon testlerinde değişiklik gözlenmedi öte yandan  üre ve kreatinin düzeylerinde artış bulundu.  ALA uygulaması ALT aktivitesinde anlamlı bir artışa neden oldu.

Sonuçlarımız, ALA tedavisinin prooksidan-antioksidan dengedeki değişikliklerin düzeltilmesinde etkili olduğunu ve hipotiroidi  tedavisinde destekleyici ajan olarak yararlı olabileceğini göstermektedir.