6. Necmettin Turgut, Serkan Bayram, Murat Altan, Ahmet Salduz. Uzun kemik Osteomiyelitinin nadir bir etkeni: Fusobacterium Necrophorum


Turgut N., Bayram S., Altan M., Salduz A.

6. Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması , İstanbul, Turkey, 12 May 2016, pp.150

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.150
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Osteomiyelite sebep olan organizmalar çeĢitlilik göstermekle birlikte immünsüprese hastalarda daha nadir görülen organizmalar da etken olabilmektedir. Bu çalıĢmada nadir bir etken olan Fusobacterium cinsi bir bakterinin sebep olduğu osteomiyelit hastasının tanı ve tedavisini sunmayı amaçladık. 48 yaĢında bayan hasta sol uyluğunda üç aydır mevcut olan ağrı ve ĢiĢlik Ģikayetiyle tarafımıza baĢvurdu. ÇekilmiĢ olan MR görüntülerine göre malign kemik tümörü ön tanısı alan hasta kliniğimize sevk edildi. Hastanın skleroderma nedeniyle immun süpresif ilaç kullanma hikayesi mevcuttu. Ġlk baĢvurudan iki gün sonra patolojik femur kırığı geçiren hastaya osteomiyelitin cerrahi tedavisi olarak abse drenajı, debridman ve kırığın antibiyotik kaplı intrameduller çivi ile osteosentezi ameliyatı yapıldı. Perop alınan örneklerin kültüründe Fusobacterium cinsi bakteri üredi. YatıĢı sırasında vakum yardımlı kapama ile takip edilen hasta akut faz reaktanlarının normale gelmesi ve IV antibiyotik tedavisinin tamamlanması neticesinde taburcu edildi. Ġmmün sistemi baskılanmıĢ hastalarda Fusobacterium cinsi bakterinin osteomiyelit etkeni olabileceği, kemikte litik lezyon ayırıcı tanısında osteomiyelit olabileceği akılda tutmalıdır.