Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğum Şekli Tercihlerine Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi


Koruyan N., Yılmaz B., Baysal G., DİNÇ H.

1. Uluslararası, 5. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2014, ss.1

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1

Özet

GİRİŞ: Kadınlar doğum şeklini belirlerken zorluk yaşamakta ve sezaryenin mi yoksa normal doğumun mu daha iyi olacağı
konusunda kararsız kalmaktadırlar. Bununla birlikte doğum şekline karar verirken aile, arkadaş çevresi, medya veya sağlık
personeli gibi birçok faktörden etkilenebilmektedirler. Ebelik bölümü öğrencilerinin doğum şekli konusunda düşüncelerinin
değerlendirilmesi kadınlara doğum şekli konusunda yönlendirme yapacak sağlık personeli olmaları açısından önem
taşımaktadır.
Amaç: Çalışma ebelik bölümü öğrencilerinin doğum şekli tercihlerine yönelik düşüncelerinin değerlendirilmesi amacıyla
planlanmıştır.
Gereç-Yöntem: Tanımlayıcı tipteki araştırma Ocak-Şubat 2014 tarihleri arasında İstanbul’da bir kamu üniversitesinde
gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim gören 181 ebelik öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri
araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda oluşturulan anket formu uygulanarak, yüz yüze görüşme yöntemiyle
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 20 istatistik paket programı kullanılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan 181 ebelik öğrencisinin yaşları 18 ile 44 yaş arasında değişmekte olup ortalama
20,94±3,17’dir. Katılımcıların %98’i bekârdır ve %55’i ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Öğrencilerin doğum şekli tercihi
sorgulandığında %93(n=168)’ü normal spontan vajinal doğumu (NSVD), %7(n=13)’si ise sezaryen doğumu tercih
edeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların %71(n=128)’i tıbbi bir endikasyon olmaksızın isteğe göre sezaryen
yapılmaması gerektiğini savunmaktadır. Katılımcıların NSVD tercih nedenlerinden bazıları; erken iyileşme ve eve daha
çabuk dönme isteği (%74,6), enfeksiyon riskinin az olması (%57) ve kanamanın az olması (%34) iken sezaryen tercih
nedenlerinden bazıları ise bebeği riske atmamak (%41), daha az ağrı çekmek (%25) ve normal doğum korkusu
(%22)’dur. Ayrıca çalışmaya katılan öğrencilerin %73,5’i doğum şekline kadının kendisinin karar vermesi gerektiğini
düşünürken, % 65’i ise doğumu gerçekleştirecek ebe veya doktorun karar vermesi gerektiğini ifade etmiştir.
Sonuç: Sonuç olarak ebelik bölümü öğrencilerinin çoğunluğu NSVD tercih edeceklerini belirtmişlerdir. NSVD’nin toplumdaki
tüm kadınlar tarafından tercih edilmesi açısından ebelik bölümü öğrencilerinin ağrı ve normal doğum korkusu konusunda
bilinçlenip toplumu bilgilendirmesi istenilen bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: doğum şekli, normal doğum, ebelik öğrencileri