, “Muavvizeteyn Üzerine Bir Değerlendirme”


Creative Commons License

Aydar H.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.12, pp.3-25, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AN EVALUATION ON MUAWWIZATAYN Abstract : al-Muawwizatayn (al-Muawwizatan) is the common name of 113th and 114th surah of the Qoran. al-Muawwizatayn is discussed between Islamic scholars because of two important points: How it came down, what is the reason of its descent and is it from Quranic surah or not? For this reason it is also important. Thus I decided to make a research on it. In this article firstly I focused on the root letters of the name of al-Muawwizatayn “a-w–z” and usages of the names derived from the root "a-w-z" in the Qoran. I can list the subjects I studied in the article under four titles: 1.The naming of the Surah al-Falaq and al-Nas as al-Muawwizatayn 2. The place, time and occasions of its descent 3. the matter of "is these two surah from the Qoran or not" 4. Virtue of this surah. Then I listed the works on al-Muawwizatayn at the end of the article. I declare that due to its importance I will write another article about the relation of Surah al-Muawwizatyn with strong magic spelled on Prophet Muhammad. Thus I did not mention this subject in my article. My aim is not to repeat the discussion countinuing throughout the history but to share the results of this study with the Science World in point of entirety of the Qoran.
Muavvizeteyn (Muavvizetân) Kur`an`ın 113 ve 114. surelerine verilen ortak isimdir. Nüzûl şekli ve sebebi itibariyle tartışmalara konu olan Muavvizeteyn, aynı zamanda Kur`an`dan olup olmadığı yönünde de âlimlerimiz arasında münakaşalara mevzu olmuştur. Bundan dolayı büyük önem kazanmıştır. Arz ettiği bu önemden dolayı üzerinde araştırma yapmaya gerek duyulmuştur. Bu çalışmada öncelikle Muavvizeteynin türediği kelime olan a-v-z kökü üzerinde kısaca durulacak, daha sonra Felak ve Nâs surelerinin Muavvizeyn diye isimlendirilmesi, nüzûl yeri ve zamanı, nüzûl sebebi, bu iki surenin Kur`an`dan olup olmadığı meselesi, fazileti ve üzerine yapılıp da tesbit edilebilen çalışmalardan bahisle konu bitirilecektir. Muavizeteynin Hz. Peygamber`e yapıldığı söylenen sihir olayı ile ilgisi konusunu ise önemine binaen başka bir makalede inceleneceğinden burada üzerinde durulmayacaktır. Bu makalenin yazılmasından maksat, tarih boyunca yapılan bu tartışmayı yeniden gündeme getirmek değildir; sadece Kur`an bütünlüğü açısından mesele değerlendirilerek varılacak sonuçlar ilim âlemiyle paylaşılmak amacıyla yazılmıştır.