LOJİSTİK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İŞE KARŞI TUTUMLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Tanrıverdi H. , Öner A. S.

Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi, cilt.3, no.2, ss.30-49, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 3 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Uluslararası Turizm, İşletme, Ekonomi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.30-49

Özet

Bu araştırma lojistik çalışanlarının kişilik özelliklerini tespit etmek, işe karşı tutum ve örgütsel bağlılık düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın hedefi; lojistik sektörü çalışanlarının kişilik özelliklerini tespit etmek, işe karşı tutumlarını ve örgütsel bağlılık düzeylerini incelemektir. Bu çalışma lojistik sektöründe farklı yönetim düzeyinde çalışan iş görenleri (işçi, memur, şef) saptamaktadır. Araştırmada çalışanların kişilik özelliklerini iyileştirmek, örgütsel bağlılıklarını arttırmak ve işe karşı tutum davranışlarını geliştirmek hedeflenmiştir.

Bu amaçla hava, kara, deniz sektöründe yer alan THY Teknik, Pegasus, DHL, Arkas vd. lojistik firmalarında çalışan toplam 400 lojistik çalışanı üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırmaya katılanlar kolayda örneklem yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmaya katılanlara dört bölümlü anket uygulaması yapılmıştır.

Anketin birinci bölümü ankete katılanların demografik bilgilerini içermektedir. Diğer bölümlerde ise kişilik özelliklerinin, örgütsel bağlılık ile işe karşı tutum davranışlarını ölçen soru envanterinden oluşmaktadır.

Araştırmada veri analizinde SPSS 2.1.0 sisteminden faydalanılmıştır. Bulguların analizinde faktör analizi, genel açıklayıcı frekans analizleri değişkenler arası ilişkileri gözlemlemede korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Ayrıca grup ortalamaları arasında farkları gözlemlemek için grup ortalamaları farklar testleri yapılmıştır.

Araştırma sonucunda kişilik özellikleri ile örgütsel bağlılık ve işe karşı tutum arasında anlamlı ilişkiler olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada kişilik özelliklerinin, örgütsel bağlılık ve işe karşı tutuma göre açıklayıcı gücü olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Lojistik çalışanlarının olumlu kişilik özelliklerini geliştirdikleri taktirde; kurumlarda çalışan personelin örgütsel bağlılık düzeyleri ve işe karşı tutum düzeylerinde iyileştirmeler ortaya çıkabilecektir. Böylece çalışanların kuruma bağlılık duygusu artırılarak olumlu işe karşı tutumlarının geliştirilebileceği söylenebilir.

The aim of this research is to determine personality characteristics of logistics employees, attitudes toward work and organizational commitment as well as to analyze personality traits of the logistics sector employees, and to examine the attitudes and organizational commitment levels. In this study, jobseekers (workers, officer, chiefs) working in different level of management in the logistics sector are defined. Our purpose is to improve personality traits of researchers to increase their organizational commitment and to improve attitudes towards work.

Therefore, a survey is conducted with 400 employees of Turkish Airlines, Pegasus, DHL and Arkas companies in the air, land and marine sectors. Participants in the survey were selected according to sampling method easily. Quarterly questionnaire was applied to the participants. Demographic information of participants is included in the first part of the survey. In the other sections, the questionnaire consists of personality traits, organizational commitment and behavioral attitudes toward work.

 

SPSS 2.1.0 is used for data analysis in research and through the findings, factor analysis, general descriptive frequency analysis, correlation between variables and observation of regression analysis were done. In addition, group averages difference tests were performed to observe differences between group averages.

The conclusion of the research is a significant correlation between personality traits, organizational commitment and attitude toward work. Personality traits are found as an explanatory power in the study according to organizational commitment and work attitude. Accordingly, if the employees of Logistics have developed positive personality characteristics, improvements in organizational commitment levels and attitudes towards work may arise. Thus, it can be said that employees’ attitude towards positive work can be improved by increasing the degree level of commitment sense to the institution