COMPARISON OF THE EFFECTS OF 8 WEEKS OF FACE-TO-FACE AND ONLINE MAT PILATES EXERCISES ON SLEEP QUALITY IN INDIVIDUALS BETWEEN 20-40 YEARS OLD


Creative Commons License

Özdemir Erkek S., şahin m.

SPORMETRE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.21, no.1, pp.57-69, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, it was aimed to compare the effect of 8-week face-to-face and online mat pilates exercises on sleep quality applied to individuals aged 20-40 during the Covid-19 2020-2021 pandemic period. A total of 42 individuals between the ages of 20 and 40 participated in the study. Participants were divided into 3 groups as online pilates, face-to-face pilates and control group. Experimental groups were given one-to-one mat pilates exercises for 55 minutes, two days a week. Subjective sleep quality of the participants was obtained with the Turkish version of the Pittsburgh Sleep Quality Index (PUKI), and objective sleep quality was obtained with the SenseWear Armband. One-way anova and paired sample t test were used as statistical analysis and the level of significance was accepted as p<0.05. While there was a significant difference at the p<0.01 level in the sleep efficiency pre- and post-test values of the online pilates group, there was no significant difference in the pre- and post-test values of PUKI (p>0.05). In the face-to-face group, there was no significant difference in PUKI and sleep efficiency values (p>0.05). While it was observed that 8-week online mat pilates exercises positively affected the objective sleep quality in adult individuals, no effect on subjective sleep quality was observed in either group. For the improvement of objective sleep quality, the contribution of mat pilates exercises applied online during pandemic periods such as Covid-19 is important.
Bu çalışmada Covid-19 2020-2021 pandemi döneminde 20-40 yaş arasındaki bireylere uygulanan 8 haftalık yüz yüze ve çevrimiçi mat pilates egzersizlerinin uyku kalitesine etkisini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Çalışmaya 20-40 yaş aralığında toplam 42 birey katılmıştır. Katılımcılar çevrimiçi pilates, yüz yüze pilates ve kontrol grubu olarak 3 gruba ayrılmıştır. Deney gruplarına haftada iki gün 55 dakika birebir mat pilates egzersizleri uygulatılmıştır. Katılımcıların subjektif uyku kaliteleri Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi’nin (PUKİ) Türkçe versiyonu ile, objektif uyku kaliteleri SenseWear Armband ile elde edilmiştir. İstatiksel analiz olarak one-way anova ve paired sample t testi kullanılmıştır ve anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edilmiştir. Çevrimiçi pilates grubunun uyku verimliliği ön ve son test değerlerinde p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık görülürken PUKİ ön ve son test değerlerinde anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). Yüz yüze grupta ise PUKİ ve uyku verimliliği değerlerinde anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0,05). Yetişkin bireylerde 8 haftalık çevrimiçi mat pilates egzersizlerinin objektif uyku kalitesini olumlu yönde etkilediği görülürken iki grupta da subjektif uyku kalitesine etkisi görülmemiştir. Objektif uyku kalitesinin iyileştirilmesi için Covid-19 gibi pandemi dönemlerinde online olarak uygulanan mat pilates egzersizlerinin katkısı önemlidir.