Osmanlı Sahasında Yazılan On Farsça Eser (Ârıfî, Basîrî, Bîrcendî, Hâmidî, Niyâzî, İdrîs, Sâyilî, Riyâzî, Yağlıkçızâde)


Kaska Ç.

İlâhiyât Yayınları, Ankara, 2023

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: İlâhiyât Yayınları
  • City: Ankara
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Osmanlı topraklarında yaşamış, Farsça manzum ve mensur eser kaleme almış çok sayıda şair ve mutasavvıf bulunmaktadır. Osmanlı devlet adamları gerek yurt içinde gerekse komşu ülkelerden gelen Farsça şiir söyleyen âlim ve şairleri koruyup himaye etmişlerdir. Ülkemizdeki yazma eser kütüphanelerinde bulunan birçok Farsça eser, bu dile nedenli önem verdiğimizin en önemli nişânesidir. Hazırlanan çalışmada Osmanlı sahasında yazılan ve yazma eser kütüphanelerinde bulunan Yağlıkçızâde Mehmed Emin Paşa’nın Gülşen-i Hayâl, Hâmidî-i Isfahânî’nin Câm-ı Sühan-Gûy, Şeyh Abdullâh-ı Şebüsterî’nin Risâle Der-Kavâ‘id-i Mu‘ammâ, Alaca Basîrî’nin Farsça Külliyât, Ârifî Fethullah Çelebi’nin Ravzatü’l-Uşşâk, Sâyilî’nin Nazmü’l-Cevâhir, Nizamüddin Abdülalî-i Bîrcendî’nin Tuhfe-i Selîmî, Riyâzî-i Semerkandî’nin Risâle-i Tehniyet-i ʿIyd ü Nevrûz,  İdrîs-i Bitlisî’nin Şerh-i Kasîde-i Hamriyye ve Kasâ’id ve Münşe’ât ve Mürâselât adlı Farsça eserleri ele alınmıştır.