Probiyotikler: Biyolojik Terapi


ÖZBEK ÇELİK B.

Türk Mikrobiyol Cem Derg, cilt.40 (4):, ss.207-218, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 40 (4):
  • Basım Tarihi: 2010
  • Dergi Adı: Türk Mikrobiyol Cem Derg
  • Sayfa Sayıları: ss.207-218

Özet

Probiyotikler, yeterli miktarda al›nd›klar›nda kona¤› hastal›klardan korumada ve tedavide yararl›, patojen

olmayan canl› mikroorganizmalar olarak tan›mlanmaktad›r. Seçilmifl kökenlerinin kullan›m›na ba¤l› olarak,

probiyotiklerin mide ba¤›rsak kanal› enfeksiyonlar›nda iyileflme, laktoz metabolizmas›n›n artt›r›lmas›, serum

kolesterolünün düflürülmesi, ba¤›fl›kl›k sisteminin uyar›lmas›, enflamatuvar ba¤›rsak hastal›¤› semptomlar›n›n

azalt›lmas› ve Helicobacter pylori enfeksiyonlar›n›n bask›lanmas›nda yarar sa¤lad›klar› birçok çal›flma ile ortaya

koyulmufltur. Ayr›ca bilimsel çal›flmalar bunlar›n anti-mutajenik, anti-kanserojen ve ishal önleyici özelliklerini de

ortaya koymaktad›r. Probiyotiklerin, konak homeostaz›n› artt›rmak ve insan hastal›klar›n›n tedavisinde sahip

olduklar› potansiyelleri ortaya koymak konusunda son zamanlarda yap›lan ciddi araflt›rma bulgular› bu yaz›da

derlenmifltir.