OLGU SUNUMU: PERIPARTUM KARDIYOMYOPATI


Creative Commons License

Kunt İşgüder Ç.

14.Ulusal Acil Tıp Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.1-4

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-4
  • Istanbul University Affiliated: Yes

Abstract

Peripartum kardiyomyopati (PPKM), idiopatik dilate kardiomyopatinin şiddetli bir formu olup gebeliğin son ayında veya postpartum beş ay içinde ortaya çıkar. Sol ventrikül fonksiyon bozukluğuna, kalp yetmezliğine yol açar. Sol ventrikül işlevleri kendiliğinden iyileşebildiği gibi hastalık sebat edebilir, hatta kalp transplantasyonu gereksinimi doğabilir. Bu vakada, PPKM tanısı konulan bir olgu tanımlanmış; kadın doğum uzmanlarının ve acil servis hekimlerinin hastalıkla ilgili farkındalığının arttırılması amaçlanmıştır. Olgu: 42 yaşında 37 haftalık gebe, bir haftadır devam eden nefes darlığı nedeniyle sevk edildi. Genel durumu ortaydı. Dispne ve ortopnesi olan hastanın; ateşi: 37°C, solunum sayısı:26/dk, nabzı:100/dk ve T/A:180/100 mmHg’ydı.. Solunum sesleri kabalaşmıştı, ral-ronkus yoktu. Kalp oskültasyonunda taşikardi dışında bulgu saptanmadı. Alt ekstremitede +3 gode bırakan ödem mevcuttu. Hemoglobin:8.3g/dl, lökosit:17.3x103/ml, platelet:217.000/mm3, albumin 3.15 g/dl, CRP:12.1 mg/dl (ND:<5 mg/dl) ve troponin 79.6 pg/ml (ND:<100 pg/ml) idi. Tiroid, karaciğer, böbrek fonksiyon testleri normaldi, myokardite neden olabilecek viral ajanlar için serolojik testler negatifti. Elektrokardiografisi sinüs ritmindeydi, anteriorda R voltaj kaybı izlendi. Arter kan gazında metabolik alkaloz saptandı (pH=7.466,pCO2=29.3mmHg,pO2=72.4 mm/Hg,HCO3=22.3 mmol/L). Obstetrik ultrasonografide, 37 haftalık, amnion indeksi yeterli, plasentası normal tek gebelik gözlendi. NST fetal iyilik haliyle uyumluydu. Ekokardiyografide (EKO);sol kalp yapıları dilate, sol ventrikül hipokinetik, sol atrium çapı 4 cm (ND:2.7-3.8 cm), sol ventrikül diastol sonu çapı 5.5 cm (ND:3.9-5.3 cm), sol ventrikül sistol sonu çapı 4.2 cm (ND:3.3-5.5 cm) ve EF:%40 (ND:>%55) olarak izlendi. Hafif-orta düzeyde mitral yetmezlik, hafif aort ve triküspit yetmezliği belirlendi. Sağ kalp boyutlarının ve işlevlerinin yanı sıra pulmoner arter sistolik basıncı ise normaldi. Hastaya PPKM tanısı konularak oksijen (4 l/dk,nazal), enoksaparin (40 mg/0.4 ml/gün,subkutan) ve nitrogliserin (0.1 mg/kg/gün,intravenöz) başlandı. Tedavinin ikinci gününde, makat geliş nedeniyle sezaryenle doğum gerçekleştirildi. 1./5. dakika Apgarları 8 olan, 2865 gram kız bebek doğurtuldu. Postoperatif EKO’da, sol ventrikül çapları, sistolik fonksiyonları ve segmenter duvar hareketleri normal olarak değerlendirildi. Gebeliğin son ayında veya doğum sonrası beş ay içinde kalp yetmezliği gelişmesi, belirlenebilen bir sebebin olmaması, gebeliğin son ayına kadar herhangi bir kalp hastalığı saptanmaması ve EKO’da sol ventrikül sistol bozukluğu durumunda PPKM tanısı konulur. Göğüs röntgeninde, kardiyomegali, pulmoner konjesyon ve plevral efüzyon gibi ve elektrokardiyografide, sinüs taşikardisi, atrial fibrilasyon- flutter, ventriküler taşıkardi gibi özgül olmayan bulgular, ST-T dalgası bozuklukları, QT aralığında uzama, QRS dalgasında genişleme PPKM lehine yorumlanabilir. Normal gebelik sırasında ve postpartum dönemde değişmeyen N-terminal pro-beyin natriüretik peptit (NT-proBNP) ve troponin seviyeleri, PPKM olgularında yükselir. Acil servis hekimleri ve kadın doğum uzmanları gebeliğin son ayında veya doğum sonrası beş ay içinde kalp yetmezliği semptomlarıyla başvuran hastalarda PPKM‘i göz önünde bulundurmalıdır. Anahtar Kelimeler: dilate kardiyomyopati, gebelik, peripartum kardiyomyopati