Kuzey Anadolu fayı orta kolunun Biga Yarımadasından Ege Denizi içindeki devamı


Yaltırak C., İşler E., Aksu A., Hiscott R. N. , ALPAR Ş. B. , Yaşar D., ...Daha Fazla

Aktif Tektonik Araştırma Grubu Dokuzuncu Toplantısı, Sivas, Türkiye, 1 - 04 September 2005, ss.16-17

  • Basıldığı Şehir: Sivas
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.16-17

Özet

Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Bölgesi’nde bulunan kollarının karakteri ve uzanımı
konusunda Manyas-Uluabat Havzası ve Kapıda?? yarımadası batısına kadar genel olarak
ara??tırıcılar arasında bir uzla??ma sa??lamı??tır. Fakat bu kesimden sonra fayların Ege sistemine
nasıl katıldı??ı konusunda spekülatif haritalar bulunmaktadır. Bu çalı??mada Ege Denizi’nde
Bozcaada ile Midili arasında kalan deniz alanında haritalanan faylar ve Baba Burnu’ndan
Edremit körfezi’ne kadar olan bo??az içinde sismik kesitlerle saptanan fayların kara uzantısı
birle??tirilmi??tir.
Bu çalı??mada kullanılan Biga ??elfi’ne ait veriler Newfoundland Memorial Universitesi
tarafından Aksu&Hiscott Projesi çerçevesinde B. ????ler ile birlikte yüksek lisans tezi çerçevesinde
çalı??ılmı??, Baba Burnu do??usu ise Çubuklu R/V tarafından deneme amaçlı toplanmı?? sı?? sismik
kesitlerden olu??ur. Kara alanında sayısal arazi modeli ve saha jeolojisi haritaları kullanılarak
Kazda?? kuzeyinden Skiros Çukuru do??usuna kadar olan kara ve deniz alanı bir arada
de??erlendirilmektedir.
Biga ??elfinde yapılan haritalamada Bandırma’dan uzanan KAF orta kolunun Ege Denizi’ne
Bayramiç üzerinde Biga yarımadasının batı kıyısından Ege’ye kavu??madı??ı açı??a çıkmı??tır.
Aksine Bandırma’dan uzanan örgülü fay niteli??inde KAF orta kolu Kazda?? kuzeyi’nden
Behramkale’ye ula??makta, burada yön de??i??tirerek normal bile??enli sa?? yanal faylara
dönü??mektedir. Ege içine girdi??i alandan itibaren Baba Burnu önlerinde KB-GD do??rultulu
Normal bir fayla kuzeyde DKD-BGB do??rultulu di??er bir do??rultulu atımlı faya sıçramaktadır.

söylenebilir. DKD-BGB fayların arasında bulunan Baba Burnu önünde yer alan çukur alan Skiros
çukurundan bir e??ikle ayrılmaktadır.
Biga yarımadası ile Midilli arasında, KAF orta kolunun sa?? yanal oblik gerilmeli hareketi
Pliyo-Kuvaterner’den ba??layarak saatin tersine gerçekle??en rotasyona ba??lı olarak KD-GB
yönünde bir açılmayla Midilli ve Biga arasındaki kara ba??lantısını ortadan kaldırmı??tır.