The Fathnama on the Reconquest of Morea Prepared by Ottomans (1715)


Creative Commons License

Sarikaya H., Göger V.

TURKISH JOURNAL OF HISTORY-TARIH DERGISI, pp.101-124, 2018 (ESCI) identifier

Abstract


A fathnama–an important source for Turkic-Islamic literature and history–is the generic name of letters and imperial firmans giving information about the victories against enemies and newly conquered lands. Apart from its literary aspects, a fathnama can also be used as a historical source.The fathnama by Râshid Mehmed Effendi, examined in this article, was prepared in order to give information about the conquest of Morea in 1715 and dispatched to the ruler of Iran, Shah Hussain. A copy of the work published here is accessible from the Namah-ı Humayun Record, no. 6, in the Ottoman Archive of the Prime Ministry.

Türk-İslâm edebiyatı ve tarihinin mühim kaynakları arasında yer alan fetihâmeler, fethedilen beldeleri, düşmana karşı kazanılan başarıları haber veren mektup ve fermanlar ile bu fetihleri anlatan tarihî ve edebî eserlerin genel adıdır. Edebî yönlerinin yanı sıra fetihnâmeler, tarihî kaynak olarak da kullanılmaktadır.

Raşid Mehmed Efendi tarafından kaleme alınmış olan ve bu çalışmada neşredilen fetihnâme, 1715’te Mora’nın yeniden fethi üzerine hazırlanmış ve dönemin İran hükümdarı Şah Hüseyin’e gönderilmiştir. Fetihnâmenin yayınladığımız sûreti Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 6 numaralı Nâme-i Hümâyûn Defteri içinde bulunmaktadır.