GENÇ HEMORAJİK İNME OLGULARININ KLİNİK VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ


Sezgin M. , Ekizoğlu Turgut E. , Yeşilot N. , Çoban O.

Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 November - 02 December 2020, pp.40

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.40

Abstract

Amaç:

Tüm inmelerin yaklaşık %15’ini oluşturan genç inmeler, altta yatan etiyolojik çeşitlilik ve neden olduğu özürlülük ile buna bağlı sosyoekonomik sorunlar nedeniyle özellikli bir yere sahiptir. Genç inmeler içinde daha küçük bir grup olan hemorajik inmelerde prognoz ve rekürrens iyi bilinmemektedir. Bu çalışmada genç hemorajik inme olgularının demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır

Gereç ve Yöntem:

Bu çalışmaya 2000 -2020 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. Edip Aktin İnme ünitesinde yatırılarak izlenmiş ve poliklinik takibi olan 50 yaşın altındaki inme hastaları dahil edildi. Bu hastaların demografik özellikleri, klinik ve görüntüleme bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Serebral venöz tromboz tanılı hastalar çalışmaya dahil edilmedi.

Bulgular:

İncelenen 246 genç inme hastasının 18’i (%7.3) hemorajik inme tanısı almıştır. Bu hastaların 9’u erkek (%50), inme anındaki yaş ortalaması 40.3±6.9 idi. Bir hastada iskemik bir hastada hemorajik inme öyküsü, 6 hastada ise ailede inme öyküsü vardı. Hastaların başvuru sırasında NIHSS skoru ortalaması 10.3±6.7 saptandı. Hematom lokalizasyonu değerlendirildiğinde; 12 hastada derin, 4 hastada lober ve 2 hastada ise arka sistem (pons ve serebellum) yerleşimli olduğu izlendi. Dokuz erkek (hematom saptanan tüm erkekler), 5 kadın toplam 14 hastada etiyoloji hipertansiyondu. Kadın hastaların ikisi gebelik döneminde hemorajik inme (eklempsi, antikoagülan ilişkili) geçirmişti. Bir hastada post partum dönemde hipertansif, bir hasta postpartum dönemde reversible serebral vazokonstriksiyon sendromuna (RSVS) bağlı, bir hastada antidepresan kullanımı ilişkili RSVS bağlı, bir hastada ise Moya Moya hastalığına bağlı hemorajik inme saptandı. Çıkışta üç hastanın Modifiye Rankin Skalası (mRS) skoru 5, dokuz hastanın mRS skoru 4, kalan hastaların mRS skorları 0-2 arasındaydı. Ortalama takip süresi 49.7±50.95 (değer aralığı: 3-168 ay) olup, uzun dönem izlemde iki hastanın mRS skoru 4, dokuz hastanın 3; kalan hastaların mRS skorları 0-2 arasında idi. İzlemde hastaların hiçbirinde iskemik ya da hemorajik inme tekrarı gelişmedi.

Sonuç:

Hasta sayısı az olmakla birlikte izlem süresinin uzun olduğu bu çalışmada, genç hemorajik inme olgularında en sık nedenin, yaşlılara benzer şekilde hipertansiyon olduğu görüldü. Kadın hastaların yaklaşık yarısında intraserebral kanamanın gebelik veya post partum dönemde geliştiği dikkati çekmiştir. Genç inmelerde, bilinen etiyolojilerinin yanı sıra RSVS, Moya Moya hastalığı gibi nadir nedenler de akla gelmelidir.