Validity and Reliability Study for the Usability Scale of the Electronic Records System in Terms of Nursing Functions


Creative Commons License

AY F., Polat Ş.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.93-101, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

To evaluate the validity and reliability of the Usability Scale of the Electronic
Records System in terms of Nursing Functions (USERSNurse). Material and Methods: The study comprised 1100 nurses from Istanbul medical faculty. A sample of 601 were included in the final analysis. A 50-point scale was created based on a literature review and information taken clinical nurses. After being assessed by 3 experts, the 50-item scale was revised to 38 items, and this version was used in the study. At the end
of the study, a 29-item scale was identified: Contribution to Nursing Practice (11 items), Contribution to Knowledge Management (9 items), and Efficacy and Productivity Contribution (9 items). To assess percentages, average split-half, test-retest method, Cronbach’s alpha reliability test, item-total correlations, top and bottom 27% of the groups, material mean score difference between t-tests, Pearson’s product moment
correlation coefficient, and confirmatory factor analysis were used. Results: Cronbach's alpha coefficient of the entire scale was 0.98. For subgroups; Cronbach coefficients ranged from 0.79-0.94. Test-retest reliability was 0.73(p<0.01). Two half-test reliability of the scale was 0.94 (p<0.01). Item-total correlations were between 0.60-0.83. The difference between the top and bottom 27% points were significant. The construct
validity of the factors combined accounted for 70.12% of the variance. Test-retest correlations were significant (p<0.001). Item-total correlations ranged from 0.60-0.83. Conclusion: USERSNurse was found to be a reliable tool. Subsequent studies of USERSNurse evaluation groups with different socio-demographic characteristics for the implementation and investigation of validity and reliability are proposed.

Bu araştırmayla; hemşirelik işlevlerini yerine getirmede zaman ve emek kullanımında etkinlik ve verimliliği artıran elektronik kayıt sistemine ilişkin hemşirelerin tutumlarını ölçmede “Elektronik Kayıt Sisteminin Hemşirelik İşlevleri Açısından Kullanılabilirlik Ölçeği” (EKSHİAKÖ)’ni geliştirmek, ölçeğin geçerlik-güvenirliğini incelemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin farklı birimlerinde çalışan 1100 hemşire arasında yapıldı. Örneklemini sözel onay
alınan 601 hemşire oluşturdu. Literatür incelemesi ve klinik hemşirelerinden alınan bilgilere dayanarak 50 madde ölçek oluşturuldu. 50 madde ölçek, 3 uzman tarafından değerlendirildikten sonraki madde sayısı 38'e indirildi. Çalışmada, kişisel bilgi formu ve 38 maddeli taslak ölçek kullanıldı. Çalışmanın sonunda Hemşirelik Uygulamalarına Katkısı (11 madde), Bilgi Yönetimine Katkısı (9 madde), Etkinlik ve Verimliliğine
Katkısı (9 madde) boyutları olan ölçek haline geldi. Değerlendirmede yüzdelikler, ortalama, yarıya-bölme, test-tekrar test yöntemi, Cronbach alfa güvenilirlik testi, madde-toplam puan korelasyonu, alt-üst%27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki fark için t testi, Pearson momentler çarpımı korelasyonu, doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Bulgular: Ölçeğin tümüne ait Cronbach Alpha katsayısı 0,98’dir.
Bu çalışmada elde edilen alt grupların; Cronbach katsayıları 0,79-0,94 arasında değişmektedir. Test-tekrar test güvenilirliği ise 0,73 (p<0,01) bulunmuştur. Ölçeğin iki yarı test güvenirliği 0,94 (p<0,01). Madde-toplam puan korelasyonları 0,60-0,83 arasındadır. %27 alt-üst grup puanları arasındaki farklılık t testiyle incelendi;
t değerlerinin anlamlı bulundu. Yapı geçerliliğindeyse, faktörlerin tümünün varyansın %70,12’sini açıklamaktadır. Test-tekrar test korelasyonları anlamlıdır (p<0,001). Madde-toplam puan korelasyonu 0,60-0,83 arasındadır. Sonuç: EKSHİAKÖ’nin hemşirelik işlevleri açısından elektronik hasta kayıtlarının kullanılabilirliğine ilişkin tutumları ölçmede geçerli-güvenilir bir araçtır. Sonraki çalışmalarda, EKSHİAKÖ’nin
farklı sosyo-demografik özellikli gruplarda geçerlik-güvenirliğinin incelenmesi önerilmektedir.