Analyzing of the Relationships Among Entrepreneurs’ Entrepreneurship, Innovation, Innovative Thinking and Level of Innovative Entrepreneurship


TANRIVERDİ H. , Alkan M.

The World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship -Entrepreneurship For Technology And Innovation-Based Sustainable Development, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.1, no.1, pp.558

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.558

Abstract

?The aim of this dissertation is to analyse relationship among entrepreneurs’ entrepreneurship, innovation, innovative thinking and level of innovative entrepreneurship. It was conveyed to measure the relationship between and the effect of enterpreneurship, making innovation and innovative thinking on the level of innovative enterpreneurship of the enterpreneurs that joined the research.

?The research includes small and medium-sized enterprises in Marmara Region. 201 entrepreneurs from different sector who accepted the research were included in the study.  This dissertation is a personel survey model.

?4 Dimentional survey was appplied at this study. These are enterpreneurship measure, innovation measure, innovative thinking measure and innovative entrepreneurship measure. The measures used at the research were developed by the reseachers.

?The data optained at the research were analysed using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 program. When the data were being evaluated, descriptive statistical methods ( Number, per cent, median, standard deviation) were used. At the comperison of quantitative data, T-test was used to compare the difference between two groups, if there were more than two groups to compare the parametres among the groups one way Anova test was used and to determine the group which causes the distiction Tukey Post Hoc test was used.

?It was seen at this study that there are meaningful relationship among enterpreneurs’ innovation, innovative thinking and level of innovative enterpreneurship. According to this research it was approved that enterpreneurship, innovation and innovative thinking have positive effects on enterpreneurs’ innovative enterpreneurship.

?It can be concluded according to the results of the research that the enterpreneurs should improve their level of innovative thinking, level of making innovation and have enterpreneur feature to improve their innovative enterpreneurship feature.

?Çalışmanın amacı, girişimcilerin girişimcilik, inovasyon yapma, inovatif düşünce ile inovatif girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesidir. Araştırmaya katılan girişimcilerin inovatif girişimcilik düzeylerini girişimcilik, inovasyon yapma ve inovatif düşünce ilişkisi ve etkisini ölçmek amacıyla yapılmıştır.

?Araştırma, Marmara Bölgesi’nde bulunan küçük ve orta büyüklükteki işletme sahibi girişimcileri kapsamaktadır. Buna göre farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve araştırmayı kabul eden 201 girişimci çalışma kapsamına dâhil edilmiştir.  Çalışma ilişkisel tarama modeline dayanmaktadır.

?Araştırmada 4 boyutlu anket uygulaması yapılmıştır. Bunlar girişimcilik ölçeği, yenililik yapma ölçeği, inovatif düşünce ölçeği ile inovatif girişimcilik ölçekleridir. Araştırmada kullanılan ölçekler araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir.

?Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (Sayı, Yüzde, Ortalama, Standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı t-testi, ikiden fazla grup durumunda parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında ‘Tek yönlü (One way)’ ‘Anova testi’ ve farklılığa neden olan grubun tespitinde ‘Tukey Post Hoc’ testi kullanılmıştır.

?Çalışmada araştırmaya katılan girişimcilerin; girişimcilik, inovasyon yapma, inovatif düşünce ile inovatif girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı ilişkilerin olduğu görülmüştür. Buna göre; girişimcilerin inovatif girişimcilik düzeyleri üzerinde girişimcilik, inovasyon yapma, ve inovatif düşücenin olumlu etki yaptığı ortaya çıkmıştır.

?Araştırmadan çıkan sonuçlara göre girişimcilerin inovatif girişimcilik özelliklerini arttırmaları için, girişimcilik özelliğine, inovasyon yapma düzeylerinin gelişimine ve inovatif düşünce düzeylerini geliştirmeleri gerektiği söylenebilir.