Kolorektal kanserde cerrahi tedavi sonuçlarımız


Çelik K., İşcan A. Y. , Ağca B., Fersahoğlu M. M. , Özcabı Y., Ölçücüoğlu E., ...More

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 April 2014, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

AMAÇ: Kolorektal kansere multidisipliner yaklaşımda cerrahi tedavi en önemli unsurdur. Bu çalışmamızda kliniğimizde kolorektal kanser tanısıyla ameliyat edilen hastaları geriye dönük değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM-GEREÇLER: Şubat 2007 ile Aralık 2013 tarihleri arasında kolorektal kanser tanısıyla ameliyat edilen 223 hastanın demografik özellikleri, ameliyat türü, hastanede yatış süresi, patoloji evreleri ve lenf düğümü sayıları, morbidite, mortalite ve sağ kalım süreleri retrospektif olarak analiz edildi.

BULGULAR: Toplam 223 hastanın 141’i (%63) erkek ve 82’si (%37) kadındı. Ortalama yaş 65,3 idi. Ortalama hastanede yatış süresi 7 (4-52) gündü. Tümörler 61 (%27) sağ kolonda, 26 (%12) transvers kolonda, 32 (%14) sol kolonda, 52 (%24) sigmoid kolonda ve 42 (%18) rektumda yerleşmekteydi. 10 (%5) hastada senkron tümör mevcuttu. 37 (%16) hasta tanı anında ileus bulgularıyla acil ameliyata alındı. Laparoskopi yardımlı rezeksiyonlar 55 (%24,6) hastada başarıyla tamamlandı. Patoloji evreleri; Evre 1: 22 (%9.8), evre 2: 62 (%27.8), evre 3: 68 (%30.4), evre 4: 71 (%30) olarak saptandı. Diseke edilen ortalama lenf düğümü sayısı 18.2 olarak bulundu. 9 (%4) hastada relaparotomi gerektiren kanama, 14 (%6.2) hastada anastomoz kaçağı ve 9 (%4) hastada eviserasyon gelişti. Ameliyat sonrası erken mortalite % 5 (11 hasta) bulundu. Toplam sağkalım analiz edildiğinde 111 (%49.7) hastanın hayatta olduğu tespit edildi ve ortalama sağ kalım süresi 38 ay (3-80) olarak hesaplandı.

SONUÇ: Kliniğimizin kolorektal hasta serisi incelendiğinde yüksek yaş ortalaması ve ileri evre tümörler olduğunu görmekteyiz. Bunu engellemek için ülkemizde tarama programlarına erişimin kolaylaştırılması gerektiği ve bunun içinde daha fazla sayıda ve etkin endoskopi ünitelerinin kurulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.