SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMLU HASTALARDA MİKROAKIMIN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONU, HAREKET KORKUSU, AĞRI, YAŞAM KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİNE ETKİSİ: PİLOT ÇALIŞMA


ÇİVİ T. , Peken G., TARAKCI E.

5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Bolu, Turkey, 20 - 24 May 2015, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

PURPOSE: Shoulder problems are among the problems which effects people’s daily life, limits functionality and reduces quality of life. The aim of this study is, effect of micro current on patients with subacromion impingement on upper extremity function, fear of movement, pain, quality of life and patient satisfaction.

MATERIALS AND METHODS: 8 patients (5 female, 3 male) whose age and body mass index are approximately 56,2±8,8 and 29,1±8,7kg/m². Patients divided into two groups by randomized, group 1 ( n=4 ); conventional physiotherapy (Hotpack, TENS, Exercises) group and group 2 (n=4); conventional physiotherapy and microcurrent group. Upper extremity functions and symptoms measured with Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH), fear of movement Tampa Scale for Kinesiophobia, pain and disability condition is measured with Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), quality of life is measured with ShortForm-36 and satisfactory is measured with patient satisfaction questionnaire. Data statistical analysis done with SPSS19,0. Ststistical analysis measured by MANN-Whitney U test; p value is accepted as <0,05 for statistical significant.

RESULTS: More significant improvement was found in DASH, SPADI and SF-36 parameters in microwave group than non-microwave group in this study (respectively; p=0,03, p=0,05 ve p=0,03). There is no significant differences in patient satisfaction and fear of movement (p=0.64, p=0,10, respectively).

DISCUSSION: Patients with subacromial impingement syndrome in addition to conventional therapy approach microwave improve upper extremity function and symptoms, pain, disability and quality of life. Therefore, we think that microwave can be used instead of other electrotherapy modalities in addition to conventional therapy.

Amaç: Omuz problemleri bireylerin günlük yaşamını etkileyen, fonksiyonelliğini kısıtlayan ve yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan yaygın patolojiler arasında yer almaktadır. Çalışmamızın amacı, subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda konvansiyonel fizyoterapiye ek olarak uygulanan mikroakımın üst ekstremite fonksiyonu, hareket korkusu, ağrı, yaşam kalitesi ve hasta memnuniyetine etkisini araştırmaktı.

Gereç ve Yöntem: Yaş ve beden kütle indeksi ortalamaları sırasıyla 56,2±8,8 yıl ve 29,1±8,7 kg/m², olan 8 (5 Kadın, 3 Erkek) gönüllü hasta çalışmaya alındı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı; grup 1(n=4); konvansiyonel fizyoterapi (Hotpack, TENS, Egzersiz) alanlar ve grup 2(n=4); konvansiyonel fizyoterapiye ek olarak mikroakım alanlar. Hastaların üst ekstremite fonksiyonları ve semptomları "Kol Omuz ve El Sorunları Anketi" (DASH), hareket korkusu "Tampa Kinezyofobi Ölçeği", ağrı ve özürlülük durumu "Omuz Ağrı ve Disabilite İndeksi" (SPADI), yaşam kalitesi "ShortForm-12" (SF-12) ve memnuniyet ise "Hasta Memnuniyet Sorgulaması"yla değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde "SPSS 19.0" istatistik programı kullanıldı. İstatistiksel analiz "Mann-Whitney U testi" ile yapıldı; p değeri <0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Sonuçlar: Çalışmamızda mikroakım uygulanan grupta uygulanmayan gruba göre DASH, SPADI ve     SF-12 değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (sırasıyla; p=0,03, p=0,05 ve p=0,03). Hasta memnuniyeti ve hareket korkusu bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p=0.64, p=0,10, sırasıyla).

Tartışma: Subakromiyal sıkışma sendromlu hastalarda konvansiyonel fizyoterapi yaklaşımlarına ek olarak uygulanan mikroakımın üst ekstremite fonksiyon ve semptomlarında, ağrı ve özürlülük durumunda ve yaşam kalitesinde iyileşmeye yol açmıştır. Bu nedenle mikroakımın klinik uygulamada fizyoterapistler tarafından daha çok tercih edilen diğer elektrofizksel ajanlara göre hastanın daha iyi tölerasyonu ve  tedavideki uygulama süresinin daha kısa olması gibi üstünlükleri nedeniyle alternatif olabileceği görüşündeyiz.