Karotis Endarterektomilerinde Ultrasonografi Eşliğinde İntermediate Servikal Pleksus Blok Uygulaması (Olgu Serisi)


Turhan Ö.

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 26. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 18 September 2020, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1

Abstract

Giriş : Karotis endarterektomide (KE) rejyonal yöntemler nörolojik izleme izin verdiği ve daha iyi bir postoperatif süreç sağladığı için tercih edilmektedir (1). Bu amaçla akla ilk gelen seçenek derin ve yüzeyel servikal blok kombinasyonudur; ancak derin blok seyrek de olsa ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir (2). Ultrasonografi (USG) eşliğinde intermediate blok, KE için düşük komplikasyon sıklığı ve etkin anestezi için önerilmektedir (3).

Amaç : Karotis endarterektomilerinde USG eşliğinde intermediate servikal pleksus blok uyguladığımız olgularımızı paylaştık.

Gereç ve Yöntem : Karotis endarterektomi planlanan, onamı alınmış 5 hastaya standart monitorizasyon sonrası USG eşliğinde intermediate servikal pleksus bloğu uygulandı. (resim 1) Boyun anterolateral bölgesinin dermatomal innervasyonuna uygun pinprick testi yapıldı. Yeterli anestezi sağlanan hastalar cerrahiye verildi. Perioperatif sedasyon 0,02 mcg/kg/dk remifentanil ile sağlandı. Sözel ve motor uyaran ile nörolojik izlemi yapılan hastaların dakika solunum sayısı, Ramsey sedasyon skalası (RSS) ile sedasyon düzeyleri ve vizüel analog skala (VAS) ile ağrı düzeyleri takip edildi. İntraoperatif VAS ?4 hastalarda cerrahi alana %1 lidokain 4ml verilmesi; 1,5mg/kg lidokain dozunun yeterli gelmediği hastalarda remifentanil infüzyonunun 0,02 mcg/kg/dk arttırılması planlandı. Perioperatif komplikasyonlar ile birlikte hasta ve cerrah memnuniyeti kaydedildi.

Bulgular : Demografik ve operatif veriler tablo-1’de özetlenmiştir. Beş hastanın 2’sine cerrahi alandan 1 kez ek lokal anestezik uygulandı. Bir hastada insizyon mandibulaya doğru genişletildiğinde VAS 5, diğerinde ise kas diseksiyonu esnasında VAS 4 ağrı bildirimi üzerine 5’er ml %1 lidokain uygulandı. Hastaların dakika solunum sayıları >10 ve RSS 2 olarak gözlendi. Hastalarda komplikasyon gelişmedi. Hastalar ve cerrahlar gelecekte bu blok yöntemiyle operasyonun yapılmasını tercih edebileceklerini söylediler.

Tartışma /Sonuç : Servikal bloklar KE’de uygulanan anestezi yöntemlerindendir. Uyguladığımız intermediate servikal blok 5 hastamızda cerrahi için yeterli anestezi sağlamıştır. Genişleyen insizyon nedeniyle oluşan hafif ağrı, literatür ile uyumlu şekilde düşük doz lokal anestezik ile giderilebilmiştir (3). Intermediate blok KE için iyi bir seçenek gibi durmaktadır.