Sağlık Yönetmi Stajyer Öğrencilerinin Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi: Bir Alan Araştırması


Creative Commons License

SÖYÜK S. , GÜN İ.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, cilt.4, ss.111-118, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 4 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.111-118

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlık yönetimi bölümünü lisans öğrencilerinin staja çıktıkları kurumlardaki birim yöneticileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda yeterliliklerinin ne düzeyde olduklarını ortaya koymaktır. Çalışma birim yöneticileri bazında yapılmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde anketi cevaplayan birim yöneticilerine ait demografik bilgiler yer alırken, ikinci bölümde yöneticilerin stajyer öğrenciler hakkındaki görüşlerini belirten ölçeğe yer verilmiştir. Araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra Ekim-Şubat 2016 tarihleri arasında İstanbul’da sağlık yönetimi öğrencilerinin staja çıkmış oldukları hastaneler arasından çalışmaya katılmayı kabul eden 11 hastanede uygulanmıştır. Veriler SPSS 20.0 Programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Araştırmaya 11 farklı hastaneden (32- Kamu; 19- Özel) 51 birim yöneticisi katılmıştır. Çalışmaya katılanların demografik özelliklerine baktığımızda; katılanların 26 (%51)’sı kadın, 25 (%49)’i erkektir. Ankete katılanların çoğu 32-40 yaş aralığındadır. Stajyer seçimine dikkat edilmesi gereken kriterlere baktığımızda %20,48 ile eğitim olduğu saptanmıştır. Staj dönemi en çok yaşanan sorunların başında %20,98 ile mesai saatleri olmuştur. İşine özen göstermemeleri gelen cevapların %11,11’ini oluştururken; öğrencilerin bilgi yetersizliği olduğu cevapların %9,87’sinde belirtilmiştir. Stajyer öğrenciler hakkındaki düşüncelerin ortalama puanı 2,28±0,69 olarak tespit edilmiştir. Sonuç: Kurumdaki yöneticiler, ölçek puan aralığından da anlaşıldığı üzere (1,81-2,60=iyi) genel anlamda stajyer öğrencilerden memnundur (2,28±0,69). Kurumlar stajyer öğrenci alımlarında en çok eğitim düzeyine önem verirken, stajyer öğrencilerle en çok mesai kavramına uyum konusunda sorun yaşamaktadırlar. Çalışama sonucunda öğrencilerin teoride aldıkları bilgilerin uygulama aşamasında iş gerekliliklerine göre kullanılmasının öğrenciler hakkındaki genel memnuniyet düzeyi üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir

Aim: The aim of this study is to determine level of competence of students who studying healthcare management by functional managers of health instutitions where they are undergoing training. The study is conducted on the basis of functional managers. Methods: Questionnaire form which consists of two parts is being used in this study. In the first section, demographic questions has been asked to the functional managers and in the second part a scale which measures proficiency of students. After we got permissions from instutitions that are voluntary to attend this research in İstanbul, the study has been conducted in 11 hospitals between October 2015 and Februrary 2016. Collected data has been analyzed by using SPSS 20.00. Results: 51 functional manager has joined this reseach from 11 different hospitals (32 public, 19 private). When we analyze demographic characteristics of participants, it has been understood that 26 (51%) people are women whereas 25 of them (49%) are consist from man.  Majority of participants age changes between 32-40. In choosing process of trainer, managers indicate that, they were paying attention 20,48% education level which is the most important criteria for them. Problems that managers are facing during the internship with students consist of adaptation of working hours (20,98%), not care two hoots (11.11%), lack of information (9,87%). Mean score of students has been determined 2,28±0,69. Conclusion: Functional manager are generally pleased with the proficiency of student (2,28±0,69). According to them the most important criteria while they are choosing trainers is education level of students. The biggest problem that they are facing is adaptation of working hours. Theoretical information that students using during their internship is adding additional value to their internship process and enhance the satisfaction level of managers.